Kommunfullmäktiges sammanträde 8.10.2018

03.10.2018 12:24

Kategori: Kungörelse

Kunnanvaltuuston kokouskutsu

Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse

 

 

Kokousaika                        Maanantai  8.10.2018 klo 18.00             

Sammanträdestid               Måndag 8.10.2018 klo 18:00

 

Kokouspaikka                    Kunnantalo, Ervastintie 2, Kirkkonummisali

Sammanträdesplats           Kommunhuset, Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen

 

 

 

Käsiteltävät asiat

Ärenden för behandling

 

1.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet

 
2.
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare
 

3.
Hyvinvointikeskuksen kustannusarvion hyväksyminen
Godkännande av kostnadsberäkningen för välfärdscentralen


4.
Elinvoimaohjelman 2018-2021 hyväksyminen
Godkännande av livskraftsprogrammet 2018–2021
 

5.
Hyvinvointiohjelman 2018-2021 hyväksyminen
Godkännande av programmet för välmående 2018-2021
 

6.
Kirkkonummen kunnan vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma vuosille 2018-2021
Kyrkslätts kommuns plan enligt äldreomsorgslagen för åren 2018–2021
 

7.
Vuoden 2017 arviointikertomus, toimielinten selvitykset valtuustolle
Utvärderingsberättelsen för år 2017, organens utredningar till kommunfullmäktige


8.
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksen muuttaminen
Ändring av grundavtalet för Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia


9.
Eron myöntäminen ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston varajäsenyydestä (O S-E)
Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen (O S-E)


10.
Vastaus valtuustoaloitteeseen 9/2017 kirkkonummelaisten seniorien digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi
Svar på fullmäktigemotion 9/2017: Förebyggande av digital utslagning av seniorer i Kyrkslätt

 
11.
Vastaus valtuustoaloitteeseen 15/2017 pienreaktorien käytön tutkimisesta kunnan CO2-päästötavoitteiden saavuttamiseksi
Svar på fullmäktigemotion 15/2017 undersökning om användning av små reaktorer för att uppnå kommunens utsläppsmål för CO2
 

12.
Vireillä olevat valtuustoaloitteet tiedoksi valtuustolle lokakuussa 2018
Anhängiga fullmäktigemotioner, fullmäktige för kännedom i oktober 2018

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  nähtävänäpito - Protokollet framlagt

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnantalolla, Ervastintie 2,

tiistaina 16.10.2018 virka-aikana

 

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt i kommunhuset, Ervastvägen 2,

tisdag 16.10.2018 under tjänstetid.

 

Anders Adlercreutz

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

kommunfullmäktiges ordförande