Kommunfullmäktiges sammanträde 7.10.2019

02.10.2019 14:52

Kategori: Kungörelse

Kunnanvaltuuston kokouskutsu

Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse

 

 

Kokousaika                        Maanantai  7.10.2019 klo 18.00             

Sammanträdestid               Måndag 7.10.2019 kl. 18:00

 

Kokouspaikka                    Kunnantalo, Ervastintie 2, Kirkkonummisali

Sammanträdesplats           Kommunhuset, Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen

 

 

Käsiteltävät asiat

Ärenden för behandling

 

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet

 

2
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

 

3
Kunnanvaltuuston 8.4.2019 § 25 hyväksymän rakennusjärjestyksen muuttaminen
Ändring av byggnadsordningen som godkänts av kommunfullmäktige 8.4.2019 § 25

 

4
Hallintosäännön muuttaminen
Ändring av förvaltningsstadgan

 

5
Vuoden 2018 arviointikertomus, toimielinten selvitykset kunnanvaltuustolle
Utvärderingsberättelsen för år 2018, organens utredningar till kommunfullmäktige

 

6
Osavuosikatsaus heinäkuu 2019
Delårsöversikt juli 2019

 

7
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n osakkeiden luovutus
Överlåtelse av aktier i Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

 

8
Eron myöntäminen valtuutetulle ja varavaltuutetun kutsuminen (BL)
Beviljande av avsked från uppdraget som fullmäktigeledamot och kallande av ersättare (BL)

 

9
Eron myöntäminen palvelutuotannon lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta (LJ)
Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i nämnden för serviceproduktion och val av ny ersättare (LJ)

 

10
Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokousaikataulu 1.8.2020 – 31.5.2021
Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdestidtabell 1.8.2020 - 31.5.2021

 

11
Vastaus valtuustoaloitteeseen 5/2019: Alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämiseksi
Svar på fullmäktigemotion 5/2019 för främjande av gratis preventivmedel för under 25-åringar

 

12
Vastaus valtuustoaloitteeseen 9/2019 keuhkokuumeen ehkäisystä rokotusohjelman avulla
Svar på fullmäktigemotion nr. 9/2019 om förebyggande av lunginflammation med hjälp av vaccinationsprogram

 

13
Vastaus valtuustoaloitteeseen 17/2017: Huomion kiinnittäminen kunnan metsänhoitoon
Svar på fullmäktigemotion nr. 17/2017: Uppmärksammande av kommunens skogsvård

 

14
Vastaus valtuustoaloitteeseen 10/2019: Aloite koskien kunnan metsähoitosuunnitelmien laatimista luonnon ja ihmisten hyväksi
Svar på fullmäktigemotion 10/2019: Motion gällande uppgörande av kommunens skogsvårdsplaner för naturens och människornas bästa

 

15
Vastaus valtuustoaloitteeseen 11/2019: Kirkkonummen kunnan ulkoilu- ja virkistysalueet kuntoon
Svar på fullmäktigemotion 11/2019: Kyrkslätts kommuns frilufts- och rekreationsområden i skick

 

16
Vastaus valtuustoaloitteeseen 5/2018: Tekolumen hankkiminen Kirkkonummelle
Svar på fullmäktigemotion 5/2018: Anskaffning av konstsnö till Kyrkslätt

17
Vastaus valtuustoaloitteeseen 11/2018: Kirkkonummen yleisten uimarantojen kunnostaminen ja uusien selvittäminen
Svar på fullmäktigemotion 11/2018: Iståndsättning av de allmänna badstränderna i Kyrkslätt och utredning av nya

18
Vireillä olevat valtuustoaloitteet tiedoksi kunnanvaltuustolle lokakuussa 2019
Anhängiga fullmäktigemotioner kommunfullmäktige för kännedom i oktober 2019

 

 

 
 
Pöytäkirjan  nähtävänäpito - Protokollet framlagt

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnantalolla, Ervastintie 2,

tiistaina 15.10.2019 virka-aikana

 

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt i kommunhuset, Ervastvägen 2,

tisdag 15.10.2019 under tjänstetid.

 

Anders Adlercreutz

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

kommunfullmäktiges ordförande