Kommunfullmäktiges sammanträde 5.9.2022

31.08.2022 13:03

Kategori: Kungörelse

Kunnanvaltuuston kokouskutsu
Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse

Kokousaika: Maanantai 5.9.2022 klo 18.00
Sammanträdestid: Måndag  5.9.2022 kl. 18.00 

Kokouspaikka: Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummisali 
Sammanträdesplats: Kommunhuset i Kyrkslätt, Kyrkslättssalen 

Käsiteltävät asiat
Ärenden som behandlas

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

3
Gesterbyn koulukeskuksen kokonaiskustannuksen hyväksyminen ja lisämäärärahan esittäminen
Godkännande av de totala kostnaderna för Gesterby skolcentrum och förslag om tilläggsanslag

4
Siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista 28.2.2022 mennessä annettujen selvitysten täydentäminen
Komplettering av sammanställningar som getts senast 28.2.2022 om egendom, avtal, ansvar och verksamhetslokaler som överförs

5
Vastaus valtuustoaloitteeseen 7/2020: esteettömän luontoreitin rakentaminen Linlon saareen
Svar på fullmäktigemotion 7/2020: byggande av en framkomlig naturrutt på ön Linlo

6
Vastaus valtuustoaloitteeseen 10/2020: Kirkkonummen kunnan liittyminen oikeusministeriön Sano ei korruptiolle -kampanjaan
Fullmäktigemotion 10/2020: Fullmäktigemotion för att Kyrkslätts kommun ska gå med i justitieministeriets kampanj Säg nej till korruption

7
Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2022: Asiakasystävällisempi talvikunnossapito poistamalla tonttiliittymien aurausvallit
Svar på fullmäktigemotion 2/2022: Kundvänligare vinterunderhåll genom avlägsnande av plogvallar vid tomtanslutningar

8
Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä (H-MK)
Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i fullmäktige (H-MK)

9
Eron myöntäminen kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä sekä uuden varajäsenen valitseminen (H-MK)
Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och val av ny ersättare (H-MK)

10
Eron myöntäminen kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä sekä uuden varajäsenen valitseminen (PV)
Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och val av ny ersättare (PV)

11
Eron myöntäminen henkilöstöjaoston jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen ja varapuheenjohtajan valitseminen (H-MK)
Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot och vice ordförande i personalsektionen och val av ny ledamot och vice ordförande (H-MK)

12
Eron myöntäminen perusturvalautakunnan varajäsenen tehtävästä sekä uuden varajäsenen valitseminen (MS)
Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden och val av ny ersättare (MS)

Pöytäkirjan nähtävänäpito - Protokollet framlagt
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan nettisivuilla 13.9.2022.

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt på kommunens webbplats 13.9.2022.

Anders Adlercreutz
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kommunfullmäktiges ordförande