Kommunfullmäktiges sammanträde 4.9.2023

30.08.2023 13:36

Kategori: Kungörelse

Kunnanvaltuuston kokouskutsu
Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse 

Kokousaika                        Maanantai 4.9.2023 klo 18.00
Sammanträdestid               Måndag 4.9.2023 kl. 18.00 

Kokouspaikka                     Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummi-sali
Sammanträdesplats            Kommunhuset i Kyrkslätt, Kyrkslättssalen 

Käsiteltävät asiat
Ärenden som behandlas

 

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

2
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

3
Kunnan etuosto-oikeus, kiinteistökauppa Inkilässä
Kommunens förköpsrätt, fastighetsaffär i Ingvalsby 

4
Eron myöntäminen kunnanvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä ja uuden puheenjohtajan valinta kaudelle 2023-2025 (A.A.)
Beviljande av avsked från uppdraget som ordförande för kommunfullmäktige och val av ny ordförande för perioden 2023-2025 (A.A.)

5
Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä (TV-T)
Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i fullmäktige (TV-T)

6
Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä (H.A.)
Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i fullmäktige (H.A.)

7
Eron myöntäminen rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta (H.A.)
Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i byggnads- och miljönämnden och val av ny ledamot (H.A.)

8
Eron myöntäminen rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta (C.G.)
Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i byggnads- och miljönämnden och val av ny ersättare (C.G.)

9
Eron myöntäminen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen, (A-M.S)
Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i bildnings- och fritidsnämnden och val av ny ledamot, (A-M.S)

10
Eron myöntäminen yhdyskuntatekniikan lautakunnan jäsenyydestä sekä puheenjohtajan tehtävästä ja uuden jäsenen ja puheenjohtajan valinta (M.K.)
Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i samhällstekniska nämnden och från uppgiften som nämndens ordförande samt val av ny ledamot och ordförande (M.K.)

11
Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta (B.S.)
Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i revisionsnämnden och val av ny ledamot (B.S.)

12
Eron myöntäminen Kirkkonummen Vesi- liikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta (M.L.)
Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten och val av ny ledamot (M.L.)

13
Muutos kunnanvaltuuston kokousaikatauluun, syksy 2023
Ändring i kommunfullmäktiges sammanträdestidtabell hösten 2023 

 
 
Pöytäkirjan nähtävänäpito - Protokollet framlagt
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan nettisivuilla 12.9.2023 

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt på kommunens webbplats 12.9.2023

 

Anders Adlercreutz
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kommunfullmäktiges ordförande