Kommunfullmäktiges sammanträde 29.6.2020

24.06.2020 09:30

Kategori: Kungörelse

Kunnanvaltuuston kokouskutsu
Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse

Kokousaika: Maanantai  29.6.2020 klo 18.00
Sammanträdestid: Måndag 29.6.2020 kl. 18:00

Kokouspaikka: Sähköinen kokous
Sammanträdesplats: Elektroniskt sammanträde

Käsiteltävät asiat
Ärenden som behandlas

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

3
Talouden seurantaraportti 5/2020
Ekonomisk uppföljningsrapport 5/2020

4
Kirkkonummen kuntatalouden sopeuttamistoimenpiteet v. 2020
Åtgärder för att anpassa Kyrkslätts kommunekonomi år 2020

5
Gesterbyn päiväkodin lakkauttaminen 1.8.2020 alkaen
Nedläggning av Gesterbyn päiväkoti fr.o.m. 1.8.2020

6
Köpaksen päiväkodin lakkauttaminen 1.8.2020 alkaen
Nedläggning av Köpaksen päiväkoti fr.o.m. 1.8.2020

7
Suojatiesaarekkeen toteuttaminen Kolsarin pysäkille mt. 1191, Kirkkonummi
Byggande av skyddsvägsrefug vid Kolsarby hållplats, landsväg 1191, Kyrkslätt

8
Uusien kuntaosakkaiden vaikutukset Oy Apotti Ab:n kustannusosuuksien pääomitukseen
Nya kommundelägares inverkan på kapitaliseringen av Oy Apotti Ab:s kostnadsandelar

9
Vastaus valtuustoaloitteeseen 3/2019: Aloite Kirkkonummen kulttuuritarjonnan lisäämiseksi
Svar på fullmäktigemotion 3/2019: Motion för att avhjälpa bristen på utrymmen för kultur

10
Vastaus valtuustoaloitteeseen 4/2019: Julkisivutaidetta Kirkkonummelle
Svar på fullmäktigemotion 4/2019: Fasadkonst till Kyrkslätt

11
Vastaus valtuustoaloitteeseen 4/2020: Vaalijulisteiden hoidon siirto kunnalle
Svar på fullmäktigemotion 4/2020: Överföring av skötseln av valaffischer till kommunen

Pöytäkirjan nähtävänäpito - Protokollet framlagt
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan nettisivuilla 3.7.2020.

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt på kommunens webbplats 3.7.2020.

Anders Adlercreutz
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kommunfullmäktiges ordförande