Kommunfullmäktiges sammanträde 18.10.2021

13.10.2021 13:24

Kategori: Kungörelse

Kunnanvaltuuston kokouskutsu
Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse 

Kokousaika                        Maanantai 18.10.2021 klo 18.00
Sammanträdestid               Måndag 18.10.2021 kl. 18.00

Kokouspaikka                     Kunnantalo, Kirkkonummi -sali
Sammanträdesplats           Kommunhuset, Kyrkslättssalen

Käsiteltävät asiat
Ärenden som behandlas

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

2
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

3
Veikkolan teollisuusalue, kortteli 125, tontti 1, asemakaavan (hanke 40118) hyväksyminen MRL:n 195 § mukaisesti
Veikkola industriområde, kvarter 125, tomt 1, godkännande av detaljplanen (projekt 40118) enligt MBL 195 §

4
Purokummuntien hankkeen lisääminen investointisuunnitelmaan
Införande av projektet för Åbackavägen i investeringsplanen

5
Lisämäärärahaesitys vuoden 2021 kuntakehityksen talousarvioon työmarkkinatuen kuntaosuuteen ja työllistämispalkkoihin
Förslag om tilläggsanslag i kommunutvecklingsenhetens budget år 2021 för arbetsmarknadsstödets kommunandel och sysselsättningslöner

6
Vastine vuoden 2020 arviointikertomukseen
Bemötande till utvärderingsberättelsen år 2020

7
Eron myöntäminen Kirkkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen (CS)
Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten och val av ny ersättare (CS)

8
Vireillä olevat valtuustoaloitteet
Anhängiga fullmäktigemotioner

Pöytäkirjan nähtävänäpito - Protokollet framlagt

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan nettisivuilla 26.10.2021
Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt på kommunens webbplats 26.10.2021

Anders Adlercreutz

kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kommunfullmäktiges ordförande