Kommunfullmäktiges sammanträde 16.5.2022

11.05.2022 10:03

Kategori: Kungörelse

Kunnanvaltuuston kokouskutsu
Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse

Kokousaika                        Maanantai 16.5.2022 klo 18.00
Sammanträdestid               Måndag 16.5.2022 kl. 18.00 

Kokouspaikka                    Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummisali / Teams kokous
Sammanträdesplats           Kommunhuset i Kyrkslätt, Kyrkslättssalen / Teams sammanträde 

Käsiteltävät asiat
Ärenden som behandlas

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

3
Munkinmäen kortteleiden 202 ja 203 asemakaavan muutos (hanke 10310), asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti
Ändring av detaljplanen för Munkkulla, kvarteren 202 och 203 (projekt 10310), godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §

4
Kirkkonummen laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022-2025
Kyrkslätts omfattande välfärdsberättelse och välfärdsplan 2022–2025

5
Riskienhallinnan periaatteet ja sisäisen valvonnan ohjeet Kirkkonummen kunnassa
Principer för riskhantering och anvisningar för intern kontroll i Kyrkslätts kommun

6
Vuoden 2021 tilinpäätös
Bokslut för år 2021

7
Henkilöstökertomus 2021
Personalberättelse 2021

8
Arviointikertomus 2021
Utvärderingsberättelse 2021

9
Vastaus valtuustoaloitteeseen 5/2022: Kirkkonummen kunnan valmiusvarastojen täydentäminen
Svar på fullmäktigemotion 5/2022: Motion för påfyllning av Kyrkslätts kommuns beredskapslager 

Pöytäkirjan nähtävänäpito - Protokollet framlagt

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan nettisivuilla 24.5.2022
Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt på kommunens
webbplats 24.5.2022 

Anders Adlercreutz

kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kommunfullmäktiges ordförande