Kommunfullmäktiges sammanträde 11.11.2019

06.11.2019 09:46

Kategori: Kungörelse

Kunnanvaltuuston kokouskutsu

Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse

 

 

Kokousaika                        Maanantai  11.11.2019 klo 18.00           

Sammanträdestid               Måndag 11.11.2019 kl. 18:00

 

Kokouspaikka                     Kunnantalo, Ervastintie 2, Kirkkonummisali

Sammanträdesplats           Kommunhuset, Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen

 

 

Käsiteltävät asiat

Ärenden för behandling

 

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet

 

2
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

 

3
Nissnikun koulun hankesuunnitelman hyväksyminen
Godkännande av projektplanen för Nissnikun koulu

 

4
Kirkkonummen kunnan hyvinvointikeskuksen kokonaiskustannusarvion hyväksyminen
Godkännande av den totala kostnadsberäkningen för Kyrkslätts kommuns välfärdscental

 

5
Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen muuttaminen
Ändring av Oy Apotti Ab:s aktieägaravtal

 

6
Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle
Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab

 

7
Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman hyväksyminen
Godkännande av budgeten 2020 och ekonomiplanen 2021-2022

 

8
Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2020
Fastställande av kommunens inkomstskattesats för år 2020

9
Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2020
Fastställande av kommunens fastighetsskatteprocentsatser för år 2020

 

10
Eron myöntäminen varavaltuutetulle (JE)
Beviljande av avsked till ersättare i fullmäktige (JE)

 

11
Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta (JE)
Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden och val av ny ledamot (JE)

 

12
Vastaus valtuustoaloitteeseen 12/2018: Icehearts - toiminnan käynnistäminen Kirkkonummella
Svar på fullmäktigemotion 12/2018: Inledande av Icehearts-verksamheten i Kyrkslätt

 

13
Vastaus kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018 § 112 tehtyyn aloitteeseen terveyskeskusmaksuista luopumisesta Kirkkonummen kunnassa
Svar på motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 15.12.2018 § 112 om slopande av hälsocentralavgifterna i Kyrkslätts kommun

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  nähtävänäpito - Protokollet framlagt

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnantalolla, Ervastintie 2,

tiistaina 19.11.2019 virka-aikana

 

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt i kommunhuset, Ervastvägen 2,

tisdag 19.11.2019 under tjänstetid.

 

Anders Adlercreutz

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

kommunfullmäktiges ordförande