Kommunens anvisningar om grävningsarbeten har uppdaterats

29.06.2021 14:21

Kategori: Byggnadstillsyn Tomter och byggande Boende och miljö Gator och vägar

Tillstånd för alla arbeten och andra åtgärder som utförs på allmänna områden som förvaltas av Kyrkslätts kommun samt för konstruktioner som placeras på områden som ägs av kommunen ska sökas på förhand via tjänsten www.lupapiste.fi. Behandlingstiden för ansökningar som görs i Lupapiste är två (2) veckor.

Kyrkslätts kommuns anvisningar för grävningsarbeten och trafikarrangemang på allmänna områden som styr utförandet av arbeten på allmänna områden har uppdaterats och finns på kommunens webbplats.
Här hittar du våra uppdaterade Anvisningar för grävningsarbeten och trafikarrangemang på allmänna områden.

Tillståndspliktiga åtgärder är bl.a. följande åtgärder:

· byggnads- och reparationsarbeten på fastigheten, om byggplatsen avgränsas så att den omfattar en del av gatan eller det allmänna området
· placering av kommunalteknik på allmänna områden, såsom vattenförsörjning, datakommunikation, elektricitet, fjärrvärme o.dyl. konstruktioner
· byggande av fastigheters vattenlednings-, el-, fjärrvärme- och avloppsanslutningar
· byggnadsställningar som reses på gatan eller på gatuområdet
· lyftningar från gatan
· kortvarig lagring av byggnadsmaterial och placering av växelflak på gatan eller annat allmänt område
· placering av byggbaracker på gatan eller annat allmänt område.
· gatutillstånd ska sökas om tomtanslutningen inte har byggts färdigt i samband med gatubyggandet eller man blir tvungen att ändra dess läge eller struktur
· sopskjul måste placeras delvis på kommunens gatuområde
· tomtstaket måste placeras delvis på gatuområde

Då tillstånd beviljats får grävningsarbete eller andra åtgärder inte påbörjas innan man har förrättat begynnelsesyn. Tomtägaren beställer begynnelsesynen och avtalar om tidpunkten med kommunens representant. Vid begynnelsesynen ger kommunens representant tillstånd att använda området eller inleda arbetet.

Då den med tillståndet förenliga verksamheten upphör och området har iståndsatts i sitt ursprungliga skick, beställer tomtägaren en slutsyn där kommunens representant godkänner arbetet. Den som ansökt om tillståndet överlåter då objektet tillbaka till kommunen. För reparationsarbeten som utförts på konstruktionerna bör man ge två års garanti. Meddelande om att en åtgärd är slutförd görs via Lupapiste.

Markägares ansökningar om tillstånd för tillfällig användning av områden som ägs av kommunen samt placering av permanenta konstruktioner på kommunägda marker behandlas alltid från fall till fall. Utgångspunkten för placering av permanenta konstruktioner är att alla konstruktioner och anordningar ska placeras på egen tomt.

Tillståndsavgift tas ut enligt de vid tidpunkten gällande avgiftsgrunderna som samhällstekniska nämnden beslutat.
Ytterligare information och tillståndsavgifterna som gäller vid tidpunkten finns på kommunens webbplats https://www.kyrkslatt.fi/ansokan-om-tillstand-for-gatuomraden

Vägarbete