Kommunen belönade meriterade personer i vägsektionen

25.02.2020 14:00

Kategori: Gator och vägar Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts kommun belönade idag aktörer som centralt medverkat i vägsektionen med förtjänsttecken för enskilda vägar beviljat av Vägföreningen i Finland.

Kommunens underhållschef Ylva Wahlström tackade de belönade för det värdefulla arbete som de under årens lopp gjort på enskilda vägars vägnar. I sitt tal lyfte hon fram att en ansenlig del av invånarna i Kyrkslätt bor invid enskilda vägar. - I kommunen finns cirka 260 väglag, och väglagen upprätthåller ca 350 km väg. I kommunen finns dessutom oorganiserade enskilda vägar som upprätthåller cirka 500 km enskilda vägar. Också natur- och turistpärlorna Linlo, Meiko och Vitträsk i Kyrkslätt ligger invid enskilda vägar, berättar Wahlström. Enligt henne har Kyrkslätt som kommun varit medveten om de enskilda vägarnas betydelse bland annat genom att dela ut bidrag till enskilda vägar sedan 1975.

Med förtjänsttecken belönades:

Raili Häkkinen fungerade som vägsektionens sekreterare ända till början av år 2001. Därefter fortsatte hon dock som stödperson för vägsektionen ända tills hon gick i pension, och hennes sakkunnighet hjälpte lösa många vägtvister.

Kari Lappalainen efterträdde Häkkinen som principfast och sakkunnig sekreterare för vägsektionen ända till år 2006.

Kaj Nurmi fungerade som ersättare i vägsektionen ända till slutet av år 2019. Hans gentlemannamässiga och diplomatiska attityd underlättade utredningen av svåra tvistemål.

Sami Salminen fungerade exemplariskt som vägsektionens ordförande ända till år 2015.

Ari Liuhta valdes till vägsektionens ordförande efter Salminen. Under Liuhtas ledning tog vägsektionen itu med förrättningar som anhopats i kommunen genom att hålla förrättningar till och med på lördagar i olika delar av Kyrkslätt.

Markku Viitanen fungerade som vägsektionens vice ordförande ända till slutet av år 2019.  Viitanen fungerade särskilt förtjänstfullt som ordförande för många förrättningar som gällde vägtvister.

Ledamot i vägsektionen Gunnel Hellström belönades redan tidigare med förtjänsttecken för enskilda vägar för sin långvariga verksamhet som ledamot och ordförande i vägsektionen.

Då den nya lagen om enskilda vägar trädde i kraft 1.1.2019 lades de kommunala vägnämnderna ner och förrättningarna enligt lagen om enskilda vägar övergick till Lantmäteriverket. Behandlingen av besvärsärenden övegick till tingsrätterna. Under övergångsperioden, år 2019, fungerade vägsektionen ännu med att avsluta ärenden som anhängiggjorts år 2018.

Tiejaosto