Kommunalvalet: överlåtande av kandidathandlingar

16.04.2021 09:09

Kategori: Kungörelse

Kommunalvalet 2021 

Antalet fullmäktigeledamöter 

I kommunalvalet som förrättas den 13 juni 2021 väljs 51 ledamöter till kommunfullmäktige i Kyrkslätt.

Överlämnande av kandidathandlingarna till centralvalnämnden

Ansökningarna om publicering av kandidatlistan i sammanställningen av kandidatlistorna vid kommunalvalet och övriga handlingar som gäller kandidatuppställningen tillställs centralvalnämnden. Partiernas och gruppernas kandidatansökningar som lämnats in tidigare i mars är i kraft och officiellt emottagna i centralvalnämnden. Partierna och grupperna som ställt upp kandidater kan komplettera sina tidigare inlämnade kandidatansökningar. Kandidatansökningarna kan kompletteras, och kandidater läggas till eller tas bort. Kandidatansökningarna, kompletteringarna till kandidatansökningarna och övriga handlingar som gäller kandidatansökan ska överlämnas till kommunens centralvalnämnd senast tisdagen den 4 maj 2021 före kl. 16.00.

Kandidatansökningarna, kompletteringar till ansökningarna och övriga handlingar som gäller kandidatansökan kan skickas per e-post till valchef Rasmus Beck på adressen: rasmus.beck@kirkkonummi.fi. Man kan använda justitieministeriets kandidatuppställningsblanketter. https://vaalit.fi/sv/blanketter-for-kandidatuppstallning3. Centralvalnämnden har beviljat partierna tillstånd att underteckna kandidatuppställningsblanketterna elektroniskt. 

Kandidatansökningarna och anknytande handlingar kan också överlämnas personligen till valchef Rasmus Beck eller till ledningens assistent Gunnel Ekström, som är anträffbara i Kyrkslätts kommunhus 3.5.2021 och 4.5.2021 kl. 12.00–16.00. Kommunhusets adress är Ervastvägen 2, Kyrkslätt. Valchefen och ledningens assistent är också anträffbara i kommunhuset för eventuella åtgärder som valombuden företar i anslutning till senare behandling och komplettering av ovan nämnda handlingar enligt följande: 11.5.2021 kl. 12.00-16.00 och 12.5.2021 kl. 12.00-16.00. Ombuden ska göra de eventuella kompletteringarna senast onsdagen den 12 maj 2021 före kl. 16.00.

Det är också möjligt att överlämna handlingarna i fråga på andra tidpunkter till de ovan nämnda personerna genom att komma överens om det med dem i förväg. Tfn (växel) 09 29671

Handlingar kan också tillställas centralvalnämnden per post som betald postförsändelse på avsändarens ansvar på adressen: Centralvalnämnden, PB 20, 02401 Kyrkslätt. 

Kyrkslätt 15.4.2021

Centralvalnämnden i Kyrkslätts kommun