Knappt ett år kvar att sätta avloppsvattensystemen i skick på känsliga områden

04.12.2018 15:49

Kategori: Tomter och byggande Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Avloppsvattensystemen på grundvatten- och strandområden ska uppfylla lagstiftningens reningskrav senast 31.10.2019

Miljöskyddslagen har fastslagit en övergångstid för förnyandet av avloppsvattensystemen på känsliga områden. Dessa områden innefattar strandområden vid vattendrag (högst 100 m från stranden) samt klassificerade grundvattenområden. På strandområdet bestäms avståndet från strandlinjen enligt medelvattenstånd till väggen på den närmaste byggnad där avloppsvatten bildas. Om man byggt på fastigheten innan år 2004 och fastigheten befinner sig på känsligt område, ska fastigheten uppfylla reningskraven på basnivå (minska belastningen med 80 % av organiskt material, 70 % av totalfosfor och 30 % av totalkväve) inom ramen av övergångstiden. I Kyrkslätts miljöskyddsföreskrifter anges skyddsavstånden som ska beaktas i placeringen av avloppsvattensystemet.

Hur ska fastighetsägaren gå till väga om avloppsvattensystemet behöver förnyas?

Som första steg lönar det sig att vara i kontakt med en behörig planerare gällande planeringen av nytt avloppsvattensystem. När systemet är sakenligt planerat av en expert, söker man med hjälp av planen om åtgärdstillstånd av kommunens byggnadstillsyn. Kyrkslätt använder ett elektroniskt tillståndssystem, lupapiste.fi, som underlättar ansökan om och handläggning av tillstånd. Åtgärdstillståndet måste vara beviljat och ha vunnit laga kraft innan man börjar bygga avloppsvattensystemet. När tillståndet har beviljats behöver man en entreprenör och FVA- ansvarig arbetsledare, vilka verkställer förnyandet av avloppsvattensystemet. Det lönar sig att dokumentera byggandet med fotografier och bifoga dem i avloppsvattenplanen. Efter byggandet tar man avloppsvattensystemet i användning och sköter det enligt bruks- och underhållsanvisningarna.

Länkar:

Det elektroniska tillståndssystemet: www.lupapiste.fi

Kyrkslätts kommuns miljöskyddsföreskrifter: https://www.kyrkslatt.fi/miljoskyddsforeskrifter

Byggande eller ändring av fastighetsbestämt avloppsvattensystem: https://www.kyrkslatt.fi/byggande-eller-andring-av-fastighetsbestamt-avloppsvattensystem

Kyrkslätts karttjänst (bl.a. grundvattenområden): https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/

Sökmotorn för företagare inom avloppsvattenbranschen: http://www.hajavesi.fi/se/foretagssok

Ytterligare information:

Janne Rainio 
vik. miljöinspektör 
Kyrkslätts kommun 
0400-611461 
ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi

Se även webbplatserna: http://www.hajavesi.fi/se/huvudsidan och Avloppsvattenguiden https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/ingangssida/

jätevesijärjestelmä rannassa