Klientavgifter och stöd inom småbarnspedagogiken

Avgifter för kommunal småbarnspedagogik

Den av kommunen ordnade småbarnspedagogiken är avgiftsbelagd. Förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning är avgiftsfri, men småbarnspedagogiken, som anknyter till den, är avgiftsbelagd. Familjens storlek, inkomster och barnets avtalade småbarnspedagogiktid påverkar avgiften. Du kan läsa mer om småbarnspedagogikens klientavgifter i meddelandet om avgifter, som bildningsnämnden fastställt. Klientavgiften baserar sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik och bildningsnämndens beslut.

Klientavgiften räknas ut på basis av familjens sammanlagda bruttoinkomster. En familj anses vara personer med gemensamt hushåll som lever i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden samt båda personernas minderåriga barn som bor i samma hushåll. Familjens inkomstuppgifter ska tillställas tillsammans med inkomstutredningsblanketten senast före utgången av den månad då vårdrelationen inletts. Om inkomstverifikat inte tillställs, uppbärs den högsta tillåtna dagvårdsavgiften. Ifall familjen samtycker till den högsta dagvårdsavgiften, behöver inga inkomstuppgifter skickas in.

Klienten är skyldig att utan dröjsmål informera servicesekreteraren som bereder klientavgifterna vid centralen för bildningstjänster om det sker förändringar i familjens inkomster eller storlek.

Du kan uppskatta storleken på vårdavgiften för den kommunala småbarnspedagogiken med hjälp av avgiftsräknaren.

Klientavgiften för ett barn i gemensam vårdnad fastställs på basis av närförälderns familjestorlek och den familjens inkomster. Så sker också i de fall där barnet bor hava tiden hos den andra föräldern. Ifall barnet deltar i småbarnspedagogiken endast de veckor det bor hos den andra vårdnadshavaren, fastställs avgiften enligt fjärrförälderns familjestorlek och den familjens inkomster. Om barnets vårdnadshavare bor på olika adresser, men för barnet ordnas småbarnspedagogik endast i en kommun, bestäms avgiften på basis av den familjs inkomster hos vilken barnets bostadsort enligt befolkningsregistret är. Om man ordnar småbarnspedagogik för barnet i två kommuner, bestäms avgiften separat i båda kommunerna.

Mera information gällande avgifter fås av:
servicesekreterare Susanna Whitaker
tfn 050 4143 597 
redovisningssekreterare Tuula Savinainen
tfn 050 4143 596

Mera information gällande fakturering fås av:
servicesekreterare Tiina Vehmanen
tfn 040 1269 301

Hemvårdsstöd och Kyrkslättstillägg

Föräldrarna kan antingen välja kommunal småbarnspedagogik för sitt barn eller sköta det hemma med hemvårdsstöd eller ordna småbarnspedagogik med privatvårdsstöd. Som alternativ till kommunens småbarnspedagogik kan familjen välja hemvårdsstöd om det finns ett barn under 3 år i familjen. Stödet kan beviljas genast då föräldrapenningen upphör. Hemvårdsstöd för barn söks hos Fpa.

Till hemvårdsstödet kan man få ett kommunalt tillägg, s.k. Kyrkslättstillägg för ett barn under 3 år. Hemvårdsstödet upphör inte då barnet deltar i en klubb eller öppen småbarnspedagogisk verksamhet eller tillfällig vård. Ett barn som får hemvårdsstöd med tillägg kan inte vara i kommunal dagvård och är inte berättigat till stöd för privat vård eller till kommuntillägg för privat vård.

Man behöver inte söka Kyrkslättstillägget separat, utan Fpa fattar beslut om kommuntillägget på basis av ansökan om hemvårdsstöd. Då barnet övergår till småbarnspedagogiken är föräldrarna skyldiga att meddela Fpa om upphörande av hemvårdsstödet. Hemvårdsstödets kommuntillägg kan betalas för barn som vårdas hemma under förutsättning att familjens alla barn vårdas hemma och att den sökande är någon av föräldrarna/vårdnadshavarna. Barn som behöver stöd (utlåtande) kan ändå vara i dagvård utan att syskonet i hemvård förlorar sitt kommuntillägg. Ett barn, vars syskon är i förskoleundervisning (4 h), kan få kommuntillägg (bildningsnämnden 11.8.2010 § 49). Fr.o.m. 1.3.2016 är kommuntillägget för barn under 3 år 150 €/mån.

Adoptivföräldrar har rätt att ansöka om hemvårdsstöd för barnet tills det har gåtttvå år efter att föräldrapenningperioden började eller barnet övergår till kommunal eller privat dagvård eller skolan. Med bildningsnämndens beslut betalas hemvårdsstödets kommuntillägg på 150 €/mån för adoptivbarn.

Ytterligare information:
Centralen för bildningstjänster
servicesekreterare Tiina Vehmanen
tfn 040 1269 301

Ansökan om hemvårdsstöd
Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Betalningsförbindelse för dagvård

Hemvårdsstöd och rehabiliterande småbarnspedagogik

Hemvårdsstödets kommuntillägg kan betalas för barn som vårdas hemma under förutsättning att familjens alla barn vårdas hemma och att den sökande är någon av föräldrarna/vårdnadshavarna. Barn som behöver stöd kan ändå vara i dagvård utan att syskonet i hemvård förlorar sitt kommuntillägg. Då behövs ett utlåtande om barnets behov av stöd (av läkare, hälsovårdare, socialarbetare eller specialbarnträdgårdslärare med vidgat arbetsområde. I utlåtandet om barnet som behöver stöd ska den rehabiliterande dagvårdens timantal fastställas. Ansökan om behovet av rehabiliterande småbarnspedagogik ska tillställas koordinatorn för specialdagvården (finskspråkig småbarnspedagogik) eller dagvårdschefen (svenskspråkig småbarnspedagogik)

koordinatorn för specialdagvården Marjatta Reiman
tfn. 050 5774 991

dagvårdschefen Margot Flinck
tfn. 040 0807 631

Ansökan on behovet av rehabiliterande småbarnspedagogik

Avgifter och stöd för privat småbarnspedagogik

Barnets vårdnadshavare kan om de så önskar välja privat småbarnspedagogik och söka privatvårdsstöd av Fpa. Stöd betalas för privata daghem, familjedagvård och för en av kommunen godkänd skötare i arbetsavtalsförhållande i barnets hem. Kyrkslättstillägg betalas enligt principer som bildningsnämnden beslutat om, och Kyrkslätts kommun svarar för övervakningen av den privata dagvården.

Privatvårdsstödet omfattar vårdpenning, inkomstrelaterat vårdtillägg samt kommuntillägg. Man ansöker om det lagstadgade privatvårdsstödet  samt kommuntillägget hos Fpa. Fpa betalar privatvårdsstödet direkt till den privata serviceproducenten. Föräldrarna ska meddela Fpa då barnets privata vård upphör. Det stöd som eventuellt betalats ut till ett för högt belopp, återkrävs av barnets vårdnadshavare.

Privatvårdsstöd
Rätt till småbarnspedagogik

Stöd för privat vård av barn och kommuntillägg fr.o.m. 1.1.2017