Klientavgifter

Under 18-åringar

Hälsocentralen tar inte ut någon besöks- eller åtgärdsavgift för tandvården om du är under 18 år.

Om du behöver ett olycksfallsintyg, tar vi ut en avgift enligt klientavgiftsförordningen.

Om du använder tandställning och den går sönder på grund av vårdslöshet eller försvinner, kommer vi att ta ut en avgift för en eventuell ny tandställning.

Beakta att tandvården blir avgiftsbelagd också beträffande tandregleringen då du fyller 18 år. Om ditt tandregleringsbesök sker hos en specialtandläkare, är avgiften lite högre än hos hälsocentralstandläkarna.

18 år fyllda

Av vuxna tas för tandvårdsbesöken ut besöks- och åtgärdsavgifter enligt gällande klientavgiftsförordning. Detta gäller även tandreglering. För arbete med tandproteser och tandställningar uppbärs dessutom priset för tandlaboratoriets arbete. Om du har glömt ditt tandvårdsbesök tar vi ut en avgift enligt klientavgiftsförordningen för tiden som inte annullerats.

Om du får tandvård i enheten för specialiserad munvård för huvudstadsregionen och Kyrkslätt (SEHYK) eller besöker en specialtandläkare inom tandreglering vid din egen hälsocentral, är besöks- och åtgärdsavgifterna lite högre än de normala avgifterna hos hälsocentralstandläkare.

Om din vård genomförs inom den specialiserade sjukvården, består klientavgifterna närmast av poliklinik- och vårddagsavgifter.

Begär en kostnadsberäkning

Under varje vårdperiod kan du av tandläkaren begära en skriftlig kostnadsberäkning för din vård. Med hjälp av den kan du bedöma kostnaderna och planera en tidtabell för vården och betalningen.

Betalningssvårigheter

Om du har behov av tandvård men behöver utkomststöd för att betala räkningarna för vården, ta kontakt med Fpa och/eller kommunens socialväsende.