Jokirinteen koulu

Finskspråkig grundskola, årskursena 1-9. Centrum området

Jokirinteen koulu är en i Kyrkslätts centrum belägen finsk grundskola med ca 1020 elever. Kirkonkylän koulu och Kirkkoharjun koulu slogs ihop till Kirkkoharjun koulu 1.1.2014. Skolan flyttade in till Jokirinteen oppimiskeskus 1.3.2021 och blev då Jokirinteen koulu. Jokirinteen koulus mål är att erbjuda högklassig grundläggande utbildning och fostra eleverna till ansvarskännande och sociala medborgare.

I Jokirinteen koulu ordnas undervisning som betonar musik, svenska språket och matematisk-naturvetenskapliga (LUMA) ämnen.

LUMA-betoning
I Jokirinteen koulu finns en klass med betoning på matematisk-naturvetenskapliga ämnen, vars syfte är att stöda studierna hos elever som har intresse för matematik och naturvetenskap. Det ordnas två veckotimmar LUMA-lektioner i åk 8 och 9. Tilläggstimmar används inte i åk 7.

Språkbadsundervisning
Språkbadsundervisning är avsedd i första hand för finska barn i Kyrkslätt som deltagit i daghemmets språkbadsgrupp i 1-2 år innan skolan börjar.
 I språkbadsförskolan har eleven fått färdigheter att fungera i en tvåspråkig miljö och lärt sig undervisningsspråket så att han/hon förstår vad läraren säger och kan studera på svenska efter övergången till den grundläggande utbildningen.

Betoning på musik
I Jokirinteen koulu kan man läsa intensifierad musik i årskurserna 3-9.
Enligt läroplanen som trädde ikraft hösten 2016 har eleverna musik i 3-4 årsveckotimmar beroende på klassnivån. Den valbara timmen i åk 5 och 6 är alltid musik för de som går i musikklass. I årskurserna 7-9 fås musikklassens elevers musiktimmar ur timkvoten för de valbara ämnena, vilket begränsar andra val.

You must approve to our use of cookies to view this content.
Kontaktperson
Sarianna Jylhä-Matilainen
tfn. 040 126 9326

Skolsekreterare

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Kirkkotallintie 5 02400 KYRKSLÄTT

Öppettid

måndag-fredag
08:00 - 16:00