Kirkkoharjun koulu

Finskspråkig grundskola, årskursena 1-9. Centrum området

Kirkkoharjun koulu är en i Kyrkslätts centrum belägen finsk grundskola med ca 1020 elever. Kirkonkylän koulu och Kirkkoharjun koulu slogs ihop till Kirkkoharjun koulu 1.1.2014. Kirkkohrajun koulus mål är att erbjuda högklassig grundläggande utbildning och fostra eleverna till ansvarskännande och sociala medborgare.

I Kirkkoharjun koulu ordnas undervisning som betonar musik, svenska språket och matematisk-naturvetenskapliga (LUMA) ämnen.

LUMA-betoning
I Kirkkoharjun koulu finns en klass med betoning på matematisk-naturvetenskapliga ämnen, vars syfte är att stöda studierna hos elever som har intresse för matematik och naturvetenskap. Det ordnas två veckotimmar LUMA-lektioner i åk 8 och 9. Tilläggstimmar används inte i åk 7.

Språkbadsundervisning
Språkbadsundervisning är avsedd i första hand för finska barn i Kyrkslätt som deltagit i daghemmets språkbadsgrupp i 1-2 år innan skolan börjar.
 I språkbadsförskolan har eleven fått färdigheter att fungera i en tvåspråkig miljö och lärt sig undervisningsspråket så att han/hon förstår vad läraren säger och kan studera på svenska efter övergången till den grundläggande utbildningen.

Betoning på musik
I Kirkkoharjun koulu kan man läsa intensifierad musik i årskurserna 3-9.
Enligt läroplanen som trädde ikraft hösten 2016 har eleverna musik i 3-4 årsveckotimmar beroende på klassnivån. Den valbara timmen i åk 5 och 6 är alltid musik för de som går i musikklass. I årskurserna 7-9 fås musikklassens elevers musiktimmar ur timkvoten för de valbara ämnena, vilket begränsar andra val.

Kontaktperson
Leila Rajaheimo
tfn. 040 126 9319

Skolsekreterare

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Sarianna Jylhä-Matilainen
tfn. 040 126 9326

Skolsekreterare

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Jussi Halsas

0400408767

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Kirkkotallintie 6 A 02400 KYRKSLÄTT

Öppettid

måndag-fredag
08:00 - 16:00