Jokirinteen oppimiskeskus ur livscykelprojektets perspektiv

13.12.2020 11:01

Kategori: Tomter och byggande Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Jokirinteen oppimiskeskus byggs som ett livscykelprojekt där livscykelansvaret är tio år. SRV Rakennus Oy fungerar som serviceproducent och har ansvarat för projektets planering, byggande och även för underhållet av fastigheten de följande tio åren.

För kommunens del är de mest centrala nyttorna med ett livscykelprojekt att serviceproducenten binder sig till ansvar på lång sikt samt minskande av risker med projektet och en transparent behandling av ärenden i ett så tidigt skede som möjligt. I ett livscykelprojekt övergår många ansvar från kommunen till serviceproducenten – då svarar också den aktör för riskerna, som har de bästa inverkningsmöjligheterna.

Bra planering har stor betydelse för byggnadens kvalitet, sund inneluft och lång livslängd

I traditionella entreprenadmodeller sköter kommunen planeringen av objektet tillsammans med en planeringsbyrå och entreprenörerna eller serviceproducenterna deltar sällan i planeringen. Däremot kan serviceproducenten i ett livscykelprojekt som Jokirinne genast i början av projektet inverka på planeringen och på så sätt välja sådana planeringslösningar med vilka den bäst kan uppfylla sitt livscykelansvar. Dessutom kan man redan i ett tidigt skede använda sig av entreprenörens sakkunskap bland annat i fråga om produktionssätt och konstruktionslösningar, vilket leder till ett högklassigare slutresultat och kostnadseffektivitet.

Livscykelansvaret ger serviceproducenten, det vill säga i Jokirinnes fall SRV, perspektiv på längre sikt i byggnadsskedet. Det styr serviceproducenten till val av riskfria arbetsmetoder, material och underleverantörer och effektiverar entreprenörens egenkontroll.

– I Jokirinne har man valt de bästa materialen med tanke på inneluften och hållbarheten och samarbetat tätt med serviceproducenten, beställaren och Tervetalos koordinator, berättar Kyrkslätts kommuns byggherreingenjör Hanne Nylund.

Dessutom har man fäst särskild uppmärksamhet vid konstruktionernas dränering.

Underhållet av byggnaden under de följande 10 åren

Till skillnad från den traditionella entreprenadformen ansvarar SRV i Jokirinne också för underhållet av byggnaden i tio år. Till underhållet hör service av byggnaden, åtgärder på lång sikt och reparationer samt städning. Kvalitetsnivån på underhållstjänsten är avtalad på förhand och genomförandet av den uppföljs under hela serviceperioden. SRV ansvarar alltså också för god inneluft och användbarhet under de kommande åren. Dessutom har man fastställt att byggnaden ska höra till en god konditionsklass då underhållsperioden går ut. Serviceproducentens livscykel- och underhållsansvar minskar kommunens risker och kostnaderna som medförs för kommunen är kända på förhand. Dessutom befrias kommunen från ledningen av underhållsfunktioner och ansvaret för tillgång till personal.

I livscykelprojektet har serviceproducenten också ansvaret för mängden energi som byggnaden förbrukar. Det här leder till planering och innovation av energisnåla lösningar.

– Så här når man i användningsskedet kostnadsbesparingar och minskar koldioxidutsläppen, berättar Nylund.

I Jokirinteen oppimiskeskus produceras den största delen av energin som byggnaden förbrukar på plats med jordvärme.

Öppenhet, kompanjonskap och ömsesidighet viktiga hörnstenar i livscykelprojektet

En väsentlig del i livscykelprojektet är öppenhet och principerna för kompanjonskap och ömsesidighet. Båda parterna i projektet drar nytta av öppen verksamhet.

– I Jokirinne har de här principerna förverkligats bra och det har varit ett nöje att samarbete med SRV, berättar Nylund nöjt.

Jokirinteen oppimiskeskus öppnar sina dörrar 7.1.2021 då Jokirinteen päiväkoti inleder sin verksamhet. Skolans verksamhet och användningen av allaktivitetssalen börjar för sin del efter sportlovet, i början av mars vecka 9.

Läs också den första nyheten i artikelserien - Jokirinteen oppimiskeskus är snart redo att öppna sina dörrar.

Ett av rummen på daghemmet i Jokirinteen oppimiskeskus