Integration tillsammans - idéer för kommunernas integrationsarbete

13.11.2019 14:00

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Grankulla och Kyrkslätt har tillsammans sedan 2017 med EU-stöd genomfört projektet Vår gemensamma kommun, med syftet att vidareutveckla integrationsverksamheten. På basis av projektverksamheten har projektet skrivit en idébok för integrationsverksamhet där vi tar fram speciellt kommunernas och tredje sektorns integrationsarbete. Boken är speciellt ämnad för kommuner med färre än 50 000 invånare.

I publikationen har vi uppmärksammat båda kommunernas lokala särdrag och annorlunda strukturer med tanke på anordnandet av integrationshelheten. Projektkommunernas integrationsverksamhet är inte detaljerat beskriven i handboken, utan bokens syfte är att vara till stöd för att anordna integrationshelheten så den anpassar sig till de lokala förhållandena. Vi hoppas publikationen klargör integrationsverksamheten ur olika synvinklar och ger nya idéer och verktyg för integrationsarbetet på lokal nivå.

Individens integration i sin egen lokalmiljö påverkas förutom av den lagstadgade servicen och frågor kring sysselsättning också av fritidsverksamheten och de sociala nätverken på bosättningsorten. Vi tar också upp dessa frågor i publikationen. Det är bra att komma ihåg att den nyinflyttade framför allt är en kommuninvånare.

Projektet har fokuserat på att stärka nätverken kring integrationsverksamheten och att utveckla samarbetet mellan olika aktörer. Vi hoppas det utvecklade samarbetet och den förtjänstfulla verksamheten på båda projektorterna fortsätter efter att projektet tagit slut i januari 2020.

Projektet har fått ekonomiskt stöd från Europeiska Unionens asyl-, migrations- och integrationsfond.

Integration tillsammans-publikationen finns tillgänglig på svenska

""  ""

kotoutus