Instruktioner, direktiv och strategier

Förvaltningsstadgan

Förvaltningsstadgan 1.6.2017

Andra stadgor

Allmän anvisning för intern kontroll, (på finska) godkänd av styrelsen 4.5.2015 § 39, i kraft 1.6.2015

Koncerndirektiv, godkänt av fullmäktige 9.10.2017, i kraft 1.1.2018

Arvodesstadga för Kyrkslätts kommun, godkänd av personalsektionen 17.5.2017, i kraft 1.6.2017

Revisionsstadga, godkänd av fullmäktige 31.10.1996, i kraft 1.1.1997

Kommunens allmänna upphandlingsanvisningar, (på finska) godkända av kommunstyrelsen 19.1.2009, i kraft 1.2.2009

Projektdirektiv för husbyggnadsprojekt, godkänt av fullmäktige 3.2.2014 § 7

Miljöskyddsföreskrifter

Byggnadsordning

Kommunfullmäktige har godkänt byggnadsordningen 29.06.2006 § 74. Byggnadsordningen trädde i kraft efter kungörelsen 17.9.2008. § 20 punkt 7 i byggnadsordningen godkändes 18.12.2008 § 170, och byggnadsordningen trädde ikraft till denna del efter kungörelsen 6.7.2012. Ändringen av områden i behov av planering § 25 och strykningen av § 26 i byggnadsordningen godkändes 16.11.2015 § 113, och byggnadsordningen vann laga kraft till denna del 28.12.2015.

Stadga för jubileumsfond, godkänd av fullmäktige 25.11.2006 § 149, i kraft 1.1.2007

Stadga för statsrådet C.F och Maria von Wahlbergs fond, godkänd av fullmäktige 9.10.2017 § 52 (kohta 3 §), i kraft 29.11.2017

Grunder för beviljande av konstnärsstipendium ur statsrådet C.F och Maria von Wahlbergs fond, godkända av kommunstyrelsen 20.9.2004 § 455, i kraft 20.10.2007

Stadga för Maja och Alfons Strömstens fond

Strategier

Kyrkslätts kommunstrategi 2018 - 2021, godkänd av kommunfullmäktige 18.12.2017 § 91

Kyrkslätts kommunstrategi 2015 - 2017, godkänd av kommunfullmäktige 31.8.2015 § 76

Utvecklingsbild för markanvändningen

Markpolitiskt program

Kyrkslätts miljöstrategi

Bildningsväsendets servicenätsplan 2015-2040
Palveluverkkoselvitys kiinteistöstrategian näkökulmasta 2014 – 2025

Strategi för äldreservicen 2014-2017

Kyrkslätts kommuns program för integrationsfrämjande 2017 - 2020

Plan för barns och ungas välfärd 2014 - 2017

Plan för barns och ungas välfärd, servicebeskrivningar (på finska)

Handikappolitiskt program 2014-2025 (på finska)

 

Andra dokument kan begäras från kommunens registratur.