Inbjudan till informationstillfälle: Förbättring av Kustbanan i området kring Jeppas, järnvägsplan, Kyrkslätt

13.02.2018 18:00 - 13.02.2018 20:00

Kategori: Invånaretillfälle

Trafikverket uppgör tillsammans med Kyrkslätts kommun järnvägsplan enligt banlag (110/2007) angående förbättring av Kustbanan i området vid Jeppas, Kyrkslätt.

 

Målet med planen är att förbättra Kustbanan som en del av trafiksystem vid Jeppas området. Projektet innebär ersättning av Hampasvägens banövergång med en ny underfart samt förbättring av banans stabilitet inom planeringsområdet med anslutande dränerings- och privata vägarnas arrangemang. Därtill är målet av planen att upprätta en plan för gång- och cykelväg mellan Slättvägen och den nya underfarten på norra sidan av banan.

 

Järnvägsplaneområdet inkluderar i banans längdriktning området från Kyrkslätts bangårdens västra enda (från Slättvägen) till Karlbergsvägens underfart. I riktningen norr-söder inkluderar planområdet banans omedelbara närområdet, behövliga områdena för vägarrangemang samt områdena till vilka järnvägsplan har påverkan.

 

Ett informationstillfälle angående järnvägsplan arrangeras börjande tisdag den 13.2.2018 klockan 18.00 i Kyrkslätts kommunhusets Kyrkslätt-salen. I tillfället presenteras planer samt ändringarna och påverkan på grund av planerna till omgivningen och miljö.

 

I tillfället kan man göra sig förtrogen med planutkaster och framföra sina åsikter angående planer. Tillfället är öppet till alla fastighetsägare och invånarna i området samt alla andra som är intresserade om planerna.

 

Representanterna från beställaren, kommunen och planeringskonsulten finns närvarande i tillfället för att presentera planerna samt att svara på frågorna.

 

Tilläggsinformation angående planer ges av 

 

Regionchef byggandet Erkki Mäkelä, Trafikverket

Tel. 029 534 3822, e-post erkki.makela@liikennevirasto.fi