Idéer för att minska CO2-utsläppen i vår kommun på workshoparna

13.03.2019 11:57

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Boende och miljö

Kyrkslätts kommun ordnade 7.3 workshoparna Kolneutrala kommuner för kommunens invånare samt för större industriföretag. Workshoparna behandlade minskning av växthusgasutsläppen. På invånarworkshopen gavs idéer om praktiska åtgärder för att minska utsläppen. På företagsworkshopen diskuterades företagens åtgärder för att minska utsläppen och hur kommunen och företagen kan utveckla sitt samarbete när det gäller klimatfrågor.

Företag och hållbar utveckling

I företagsworkshopen deltog Prysmian Group, Avena Kantvik, Nordic Aluminium, Fortum och Carbon Exit. Under diskussionens gång stod det klart att företagen är upplysta i och med att de vidtar åtgärder för att minska sina koldioxidutsläpp. Energieffektivisering av investeringarna, lösningar för att minska utsläppen från olika processer och uppföljning av energiutvecklingen är bara en del av alla de åtgärder som har vidtagits. Man kan närmare sätta sig in i dessa på företagens egna webbsidor.

Kommunen hade också förväntningar om hållbar utveckling, och många av dem hade att göra med utveckling av trafikarrangemangen. Anläggning av gång- och cykelvägar, utveckling av kollektivtrafiken och gemensamma transporter för de anställda i företagen var en del av de föreslagna åtgärderna som siktar på att minska utsläppen. Bland önskade metoder fanns även upplysning av kommuninvånarna genom rådgivning och föreläsningsserier. Man gav till och med en sådan idé att energieffektiviteten skulle beaktas i bygglovsavgifterna.

Hur ska man agera som kommuninvånare?

Diskussionsteman i smågrupper på invånarworkshopen var trafik, byggnader samt främjande av interaktion och kommunikation mellan kommunen och invånarna. Varje tema väckte livlig diskussion, och under mötet lyckades man samla ihop rikligt med idéer för att minska CO2-utsläppen och för att utveckla kanalerna för interaktion mellan kommunen och dess invånare.

I temat trafik diskuterade man speciellt idéer och åtgärder som gäller kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt elbilar och biobränsle. Sådana var bland annat effektivering av information om kollektivtrafiken, utveckling av ruttkartorna samt ökning av antalet laddnings- och tankställen för el- och biogasbilar.

Av ärenden som gäller energiförbrukning byggnader kom solenergi, värmepumpar, produktion av förnybar energi och energieffektiva byggnader fram. På invånarworkshopen gav man idéer till exempel om att underlätta gemensam upphandling av solpaneler, att påskynda utnyttjandet av jordvärme, att främja byggande i trä och att understöda energirenoveringar.

När det gäller utveckling av interaktionen mellan kommunen och dess invånare i klimatfrågor lyfte man fram bland annat behovet av mångsidig information från kommunen såväl i digitala som i tryckta medier, aktivt ordnande av diskussionsforum och -möten samt engagemang av skolorna i behandling av klimatfrågor. 

Kyrkslätt en del av HINKU-nätverket

Kyrkslätts kommun är med i nätverket Kolneutrala kommuner (HINKU). Kommunen har förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 80 % från nivån år 2007 fram till år 2030. Kyrkslätt vill främja ekologiska och hållbara lösningar i sin verksamhet, och nedskärningen av växthusgasutsläppen spelar en viktig roll i detta sammanhang. 

Kommunen vill engagera alla kommuninvånare för vårt gemensamma mål att göra Kyrkslätt till en mer hållbar och samtidigt även till en trivsammare hemkommun än tidigare.

 

Hinku asukastyöpaja