I Kyrkslätt upprättar man som bäst en plan för trygg och hållbar trafik i Kyrkslätt

21.06.2017 11:17

Kategori: Gator och vägar

I Kyrkslätt inleddes i april 2017 upprättandet av en plan för trygg och hållbar trafik. Målet med arbetet är att upprätta en trafiksäkerhetsplan som befrämjar trygg och hållbar trafik i Kyrkslätt. På basis av den kan Kyrkslätts kommun tillsammans med Nylands NTM-central, polisen, Trafikskyddet och andra samarbetsinstanser genomföra kontinuerligt och systematiskt trafiksäkerhetsarbete.

För de trafikförbättringsåtgärders del som fastställs i arbetet för trafikmiljön koncentrerar man sig på små och effektiva åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten. Eftersom det nästan alltid finns en mänsklig faktor bakom trafikolyckor, kommer man i planen också att satsa på åtgärder inom trafikfostran, upplysning och information. I trafikförfrågan som upprättades i januari 2017 som utgångpunkt för planen framkom särskilt bilarnas höga hastigheter, till följd av vilka man ofta i Kyrkslätt tycker det är otryggt att korsa vägen på ett övergångsställe. I samband med upprättandet av planen granskar man också orsakerna till de trafikolyckor som under senare tid har skett i Kyrkslätt. Målet är att trafikmiljön i Kyrkslätt ska vara trygg för alla som rör sig i trafiken.

Man har inrättat en trafiksäkerhetsarbetsgrupp i Kyrkslätt som en del av befrämjandet av trygg och hållbar trafik. Arbetsgruppen sammanträdde första gången i juni. Men arbetsgruppens aktiva verksamhet kommer man i framtiden att trygga trafiksäkerhetsarbetets kontinuitet i Kyrkslätt. I trafiksäkerhetsarbetet ingår också hållbar trafik såsom befrämjande av gång och cykling. Arbetsgruppens verksamhet består särskilt av information om trafiksäkerhetsfrågor, planering av olika kampanjer samt planering och befrämjande av trafiksäkerhets- och pedagogiska åtgärder som riktas till olika åldersgrupper.

I trafiksäkerhetsarbetsgruppen ingår representanter för olika förvaltningar inom Kyrkslätts kommun samt representanter för Nylands NTM-central, Trafiksäkerheten, Polisen, Obbnäs garnison, Västra Nylands cyklister samt äldre- och handikapprådet. Arbetsgruppens verksamhet koordineras av konsultbyrån Sito Oy.

Ytterligare information:

Ilmari Viljanen
Trafikplaneringsingenjören
Kyrkslätts kommun

kuva