I Kyrkslätt uppföljs luftkvaliteten kontinuerligt 2019

25.02.2019 11:54

Kategori: Boende och miljö

I Kyrkslätt uppföljs luftkvaliteten kontinuerligt år 2019. HRM-mätningsstationen ligger i Lindal (Lindalsvägen 10) På stationen mäts halter av kvävedioxid (NO2) och inandningsbara partiklar (PM10).

Kvävedioxiden i stadsluften härstammar från avgaser från trafiken. Halterna är höga då timvärdet överstiger 150 µg/m3. Gränsvärdet för timhalt, dvs. halten som inte får överstigas, är 200 µg/m3.

De inandningsbara partiklarna är i huvudsak gatudamm. Halterna av inandningsbara partiklar är höga då dygnsmedelvärdet är över 50 µg/m3.

Du kan följa upp luftkvaliteten på tjänsten Luftkvalitet i Finland av Meteorologiska institutet.

Läs mer på våra sidor

ilman laatu