I Kyrkslätt bereder man sig på utvidgningen av läroplikten - andra stadiets utbildning blir avgiftsfri och läropliktsåldern stiger till 18 år

19.01.2021 15:57

Kategori: Unga Utbildning Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Läroplikten utvidgas i hela landet i augusti 2021. Andra stadiets utbildning blir avgiftsfri och läropliktsåldern stiger till 18 år eller tills den unga har avlagt en examen på andra stadiet. I fortsättningen har den unga rätt till avgiftsfri andra stadiets utbildning till utgången av det kalenderår som hen fyller 20 år.

Eleverna som våren 2021 avslutar den grundläggande utbildningen är den första åldersklassen som berörs av reformen.

Det nationella syftet med att utvidga läroplikten är att höja utbildnings- och kompetensnivån på alla utbildningsnivåer, att minska inlärningsskillnaderna och att öka jämlikheten i utbildningen samt barns och ungas välbefinnande. I fortsättningen är målet att alla unga genomgår en utbildning på andra stadiet. I och med att kompetenskraven ökar förutsätter nämligen sysselsättning för närvarande minst en examen på andra stadiet.

Skyldighet att söka till fortsatta studier

I och med att utvidgningen av läroplikten trädde i kraft 1.1.2021 har en läropliktig ung person skyldighet att söka sig till och fortsätta i utbildning på andra stadiet innan årskurs 9 upphör. Samtidigt får anordnaren av den grundläggande utbildning ansvaret över handledningen och övervakningen av elevernas ansökningsskyldighet.

I praktiken innebär ansökningsskyldigheten att den unga före slutet av den sista årskursen inom den grundläggande utbildningen ska söka till utbildning på andra stadiet, till utbildning i övergångsskedet eller till annan utbildning som omfattas av läroplikten. Skyldigheten att söka till utbildning fortsätter tills den läropliktige får en studieplats.

I Kyrkslätt har man redan tidigare strävat till att garantera en studie- eller utbildningsplats för alla som avslutar sin grundskoleutbildning. Alla unga har kunnat fortsätta sina studier i gymnasiet, yrkesutbildning, årskurs 10, utbildning i övergångsskedet eller på en annan plats som hen hänvisats till, eller vidareutveckla sina språk- och studiefärdigheter inom utbildning som förbereder för gymnasiet eller yrkesutbildning.

Avgiftsfriheten i studier på andra stadiet

Inom andra stadiets studier har själva undervisningen och den dagliga bespisningen redan från tidigare varit avgiftsfria. I fortsättningen är också läroböcker och annat studiematerial som behövs i undervisningen, olika arbetsredskap, -kläder och -material som behövs i undervisningen samt skolresor som är minst sju kilometer i ena riktningen avgiftsfria. I fortsättningen är det också avgiftsfritt att avlägga studentexamen (de fem prov som krävs samt eventuell omtagning av proven för de av dem som underkänts).

Studerandena som inleder gymnasiestudier nästa höst får avgiftsfritt det studiematerial de behöver och en dator som behövs i studierna. Även de som inleder yrkesutbildning får avgiftsfritt de studieredskap de behöver. Personliga redskap som behövs vid utbildningar som betonar särskilda intressen, såsom musikinstrument eller sportutrustning ska fortfarande betalas av den studerande själv.

I Kyrkslätt bereder man sig på utvidgningen av läroplikten

I Kyrkslätt arbetar man aktivt för att kommunen ska vara färdig för de kommande förändringarna. Bland annat anskaffningarna av datorer, läroböcker och -material för gymnasieutbildningen samt utredningar om underhållet av datorer är under beredning. Samtidigt planerar man och utvecklar en enhetlig lärstig och studiehandledning för den läropliktiga unga samt elevvården som stöd för studerandenas välmående, då de övergår från den grundläggande utbildningen till andra stadiets studier.

Verksamhetsmodellerna utvecklas i regionalt samarbete med de närliggande kommunerna. TUVA-utbildningen som förbereder för examen ersätter den nuvarande påbyggnadsundervisningen, utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och utbildningen som förbereder för yrkesutbildning (VALMA) hösten 2022.

Eftersom utvidgningen av läroplikten sker med rätt snabb tidtabell, är flera saker ännu under arbete och praktiska frågor preciseras då arbetet fortskrider. Vi informerar alltså om reformen i takt med att arbetet framskrider. Eleverna och vårdnadshavarna får information och handledning av sin egen skola, och det kommer även att finnas information på Kyrkslätts kommuns webbplats.

Läs mera på Undervisnings- och kulturministeriets webbplats, Frågor och svar om läroplikten.

Kontaktpersoner:
Mikael Flemmich, tf. direktör för bildningsväsendet, chef för svensk dagvård och utbildning, tfn 040-7330264, mikael.flemmich(at)kirkkonummi.fi
Leila Kurki, utbildningsdirektör, tfn 050-3370479, leila.kurki(at)kirkkonummi.fi

Kyrkslätts fyrlogo