I Kyrkslätt är mopedens plats i regel på körbanan

14.10.2021 14:15

Kategori: Boende och miljö Fritid Unga Gator och vägar

Mopedkörning och mopedens plats i trafikmiljön väcker regelbundet diskussion i Kyrkslätt. Kommunen får ofta respons bland annat på att man kör moped där som det inte är tillåtet. Mopedkörning är ett bekvämt och behändigt sätt för ungdomar att ta sig från ett ställe till ett annat. Mopedisten bör dock ta hänsyn till andra invånare och trafikanter och sträva efter ansvarsfullt och tryggt körbeteende.

Utveckling av mopedolyckor i Kyrkslätt

Enligt polisens uppgifter har det under de senaste fem åren inträffat 13 mopedolyckor i Kyrkslätt. Mest har det inträffat upphinnande- och omkullkörningsolyckor (62 %). Av mopedolyckorna har nästan hälften inträffat på en lördag eller en söndag. Av olyckorna har 85 % inträffat i dagsljus och 62 % vid klart väder. Nästan alla mopedolyckor har inträffat på förbindelsevägar på landsvägsnätet. Flest olyckor (5 st.) har inträffat på Gesterbyvägen/Kyrkslättsvägen (lv 11269). Dessutom faller mopedister omkull, vilket inte hamnar i den officiella vägtrafikolycksstatistiken. I undvikandet av olyckor framhävs det förutseende körsättet, till exempel att ta hänsyn till andra trafikanter och väglaget.

Mopedolyckor i Kyrkslätt åren 2015–2019 enligt Trafikledsverkets statistik:

 • 2015 fyra skadade
 • 2016 två skadade
 • 2017 en skadad
 • 2018 två skadade och en icke-personskadeolycka
 • 2019 tre skadade

Källa: Trafikledsverket, vägtrafikolycksstatistik 2015–2019

Mopedens plats i trafikmiljön är i regel på körbanan

Man ska köra moped på högra kanten av körbanan som är avsedd för biltrafik. På motorväg eller motortrafikled får man dock inte köra moped. Gång- och cykelvägarna är avsedda för fotgängare och cyklister. Det är tillåtet att köra moped på dem bara om det i kombination med vägmärket finns en särskild tilläggsskylt Tillåtet för mopeder.  Nonchalans mot trafikreglerna som gäller gång- och cykelleder kan förorsaka farliga situationer och otrygghetskänsla för andra trafikanter. Framför allt kan små barn och skolelever bli rädda för ett fordon som plötsligt kommer emot eller som kör om med större fart på en rutt som de lärt sig är trygg.

Gång- och cykelleder i Kyrkslätt tillåtna för mopeder (lederna är utmärkta på kartan):

 •  vid Västerleden från Munkkulla till Sjundeågränsen
 • på Obbnäsvägen från Munkkulla till Strömsbyvägen
 • på Sundsbergsvägen mellan Sundets allé och Sundsbergstråket

Gång- och cykelleder är tillåtna för moperer om det finns en särskild tilläggsskylt med texten ”Tillåtet för mopeder”.

Det är förbjudet att köra moped på friluftsstigen från Jerikobacken till Hjortlandet och på Munkbron över Västerleden. Det är också förbjudet att köra moped på friluftsrutterna och motionsslingorna, för det förorsakar farliga situationer. Mopeden hör inte heller hemma i parkstråk, till exempel Kyrkdalen, som man flera gånger har kontaktat kommunen om. I tätortsområden ska man i allmänhet köra moped på körbanan.

Att fostra och att föregå med gott exempel intar en central roll i ansvarsfull mopedkörning

De ungas föräldrar och andra vuxna intar en viktig roll i att lära mopedisterna att röra sig tryggt och ansvarsfullt. Enligt en enkät som Trafikskyddet utarbetat (2019) påverkar föräldrarnas intresse för att de unga ska röra sig tryggt avsevärt de ungas beteende i trafiken. En annan betydande observation i enkäten gällde kamratgruppernas normers inverkan på de ungas beteende i trafiken. Kamratkretsen kan uppmuntra att antingen ta risker eller att röra sig tryggt. Föräldrarna kan uppmuntra sina barn att lära sig att röra sig tryggt och ansvarsfullt genom att visa intresse för mopedkörning och diskutera frågan med den unga och hens kamrater. Det är bra för en ung som börjar köra moped att diskutera var och hur man ska köra moped. Det är bra att regelbundet påminna också mer erfarna mopedister om de trafikregler som gäller mopedkörning och körbeteende som tar hänsyn till andra. Dessutom är det viktigt att frågan behandlas i skolorna för att de unga i så stor utsträckning som möjligt ska information om och handledning i reglerna och etiketten för mopedkörning. I skolorna och hemma är det bra att repetera de grundläggande minnesreglerna för mopedkörning med den unga och även annars ta till vana att regelbundet diskutera mopedkörning.

Minnesregler för mopedisten i trafiken:

 • Mopedisten ska bära hjälm (obligatorisk för föraren och passageraren) och annan ordentlig körutrustning.
 • Man ska i regel köra moped på körbanan på högra sidan av vägen.
 • Om det är tillåtet att köra moped på gång- och cykelled finns det vanligtvis en säkerhetsorsak. Mopedisten bör alltså använda gång- och cykelleden om det med särskild tilläggsskylt är tillåtet.
 • När man kör på gång- och cykelleden ska man se upp för cyklister och fotgängare. Då bör man sakta farten så att de andra hinner ta hänsyn till andra trafikanter.
 • När man kör moped ska man ta hänsyn till andra trafikanter, följa trafikreglerna, anpassa hastigheten efter situationen och hålla tillräckligt säkerhetsavstånd.
 • Den största tillåtna hastigheten för moped är 45 km/h.
 • Det är förbjudet och en säkerhetsrisk att köra trimmad moped i trafiken.

Mer information om trygg mopedkörning på Trafikskyddets webbplats: https://www.liikenneturva.fi/sv/i-trafiken/mopedister-1

Källor:

Olycksuppgifter: Trafikledsverket, vägtrafikolycksstatistik 2015–2019

Trafikskyddets ungdomsenkät:

https://www.liikenneturva.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/vanhempi-ole-kiinnostunut-nuoresi-liikennekayttaytymisesta#af1e0d32

Vägtrafiklag 729/2018

Nyhetsbild: Trafikskyddet

Mopedist