Hur klientavgiften påverkas av frånvaro

Barnets sporadiska frånvarodagar gottgörs inte i klientavgiften. Månadsavgift uppbärs också för frånvarodagar med följande undantag: 

  1. Om barnet på grund av sjukdom är borta samtliga verksamhetsdagar under en kalendermånad, uppbärs ingen avgift alls. Frånvaro på grund av sjukdom ska anmälas till daghemmet/familjedagvårdaren genast då sjukdomen börjat.

  2. Om barnet på grund av sin sjukdom är frånvarande från småbarnspedagogiken minst 11 verksamhetsdagar under en kalendermånad, uppbärs hälften av den månatliga avgiften. Frånvaro på grund av sjukdom ska anmälas till daghemmet/familjedagvårdaren genast då sjukdomen börjat.

  3. Om barnet av annan orsak än sjukdom är borta från småbarnspedagogiken hela kalendermånaden, uppbärs hälften av månadsavgiften. Ifall barnet har ens en enda närvarodag under kalendermånaden uppbärs avgift för hela månaden.

  4. Avgift tas inte ut för de dagar då barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken under perioder med faderskapspenning. Anmälan om faderskapspenningperiod ska göras skriftligen till daghemsföreståndaren/familjedagvårdsledaren två veckor innan perioden börjar.

Om barnets vårdnadshavare reserverar en plats inom den kommunala dagvården för sitt barn under sin semester (1.6-31.7.2019) och inte annullerar den två veckor på förhand i Päikky-systemet, kan det för den icke annullerade platsen inom småbarnspedagogiken uppbäras hälften av den klientavgift som fastställts i avgiftsbeslutet. Om ingen klientavgift finns, uppbärs hälften 27 av euro för en icke annullerad plats inom småbarnspedagogiken.

För hela personalen inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och familjedagvård arrangeras två dagar kompletterande utbildning under verksamhetsåret 2018–2019. För dessa dagar uppbärs ingen klientavgift för småbarnspedagogiken om vårdnadshavarna själva ordnar barnets vård. Under dessa dagar ordnas det inte heller förskoleundervisning, men barnet kan under dessa dagar vid behov delta i småbarnspedagogiken hela dagen. Klubbverksamhet ordnas inte heller under personalutbildningsdagarna.

Tilläggsinformation fås av kundservicesekreterare: 

Susanna Whitaker
Tiina Vehmanen

E-post:
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi