Hur klientavgiften påverkas av frånvaro

Barnets sporadiska frånvarodagar gottgörs inte i klientavgiften. Månadsavgift uppbärs också för frånvarodagar med följande undantag: 

  1. Om barnet på grund av sjukdom är borta samtliga verksamhetsdagar under en kalendermånad, uppbärs ingen avgift alls. Frånvaro på grund av sjukdom ska anmälas till daghemmet/familjedagvårdaren genast då sjukdomen börjat.

  2. Om barnet på grund av sin sjukdom är frånvarande från småbarnspedagogiken minst 11 verksamhetsdagar under en kalendermånad, uppbärs hälften av den månatliga avgiften. Frånvaro på grund av sjukdom ska anmälas till daghemmet/familjedagvårdaren genast då sjukdomen börjat.

  3. Om barnet av annan orsak än sjukdom är borta från småbarnspedagogiken hela kalendermånaden, uppbärs hälften av månadsavgiften. Ifall barnet har ens en enda närvarodag under kalendermånaden uppbärs avgift för hela månaden.

  4. Avgift tas inte ut för de dagar då barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken under perioder med faderskapspenning. Anmälan om faderskapspenningperiod ska göras skriftligen till daghemsföreståndaren/familjedagvårdsledaren två veckor innan perioden börjar.

Tilläggsinformation fås av kundservicesekreterare: 

Susanna Whitaker
tfn. 050 4143 597

Tiina Vehmanen
tfn. 040 1269 301

E-post:
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi