HRM sköter tömningen av slambehållare och transporten av slam i Kyrkslätt

05.07.2017 08:49

Kategori: Boende och miljö

HRM meddelande 28.6.2017

Tömningen av slambehållare till slamavskiljare, slutna brunnar och andra avloppssystem på bostadsfastigheter samt transporter av slam i Kyrkslätt övergick till Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster från och med den 1 april 2017. Genom att koncentrera verksamheten eftersträvas flera fördelar. Tömningarnas rutter kan planeras bättre, uppföljningen av transporterna kan utvecklas och mottagningsmängderna på slammets mottagningsställen kan regleras. Samtidigt minskas riskerna för lokala miljöolägenheter. Ordnandet och uträttandet av invånarnas avfallsärenden underlättas då alla kommunala avfallshanteringstjänster ordnas av en aktör. 

Tömnings- och transporttjänster för slambehållare behövs av sådana fastigheter som inte är anslutna till avloppsnätet. Kunden kan komma överens med HRM om regelbunden tömningstjänst eller beställa tömning skilt varje gång behållaren fylls.

HRM sköter avfallstransporten för alla invånare i Kyrkslätt, så uppgifter om brunnarna läggs till i kundens nuvarande avfallstjänst i samband med beställningen av slamtömning. I övriga fall avtalar man med kunden om en ny avfallshanteringstjänst.

  • HRM:s kundtjänst tar emot beställningarna om tömning av slambehållare och uppdaterar kundernas avfallshanteringsuppgifter. Vi rekommenderar att den första tömningen beställs per telefon till vår kundbetjäning. På så sätt kan vi försäkra oss om att vi har alla uppgifter som behövs om brunnen och om hur man ska köra till tomten, så att verksamheten löper smidigt i fortsättningen. Det lönar sig också att ringa då tömningen är brådskande, berättar Johanna Rusanen, driftschef i HRM.

  • Antalet beställningar har varit större än väntat, och därför är det ibland rusning i vår kundbetjäning.  Vi har rekryterat och utbildat mer personal, så problemet har nu huvudsakligen lösts. Under de mest brådskande perioderna, såsom efter söckenhelger och ofta i början av veckan, kan man ännu bli tvungen att köa i telefonen. Det lönar sig att beställa icke-brådskande tömningar per e-post till liete@hsy.fi. Man kan också beställa via den elektroniska expedieringen på webben hsy.fi/sedimenteringsbrunnar. Där finns också all information om tömningsalternativ, prissättning och beställning av tömning samt en video om hur man beställer tömning och bereder sig på att tömningsbilen kommer.

Bakgrunden till centraliseringen är en ändring av avfallslagen

Överföringen av tömningen och transporten av slam till HRM baserar sig på avfallslagen (646/2011), enligt vilken slam från boende omfattas av kommunens ansvar för avfallshanteringen. I enlighet med beslutet som fattades av HRM:s styrelse i mars 2013 genomfördes övergången stegvis på HRM:s verksamhetsområde. Kyrkslätt kom med som sista kommun i april 2017. Styrelsen beslutade också att allt slam transporteras till HRM:s mottagningsställen. På så sätt skapas ett enhetligt, effektivt och miljövänligt insamlingssystem för hela HRM-området.

Ytterligare information: servicechef Tero Salo, tfn 040 0860265, tero.salo@hsy.fi

HRM:s kundbetjäning, tfn 09 1561 2110 (vardagar kl. 8.30–15.30), liete@hsy.fi
Alla uppgifter om slamtömning finns på webbsidan www.hsy.fi/sedimenteringsbrunnar

HSY