Hemvård

Hemvården består av hemservice, hemsjukvård och stödservice.

Hemvården är avsedd för funktionshindrade kommuninvånare som inte klarar av sina vardagliga funktioner i hemmet utan hjälp. Utgångspunkten för hemvårdsservicen är att säkerställa en god livskvalitet samt ett så tryggt och självständigt liv som möjligt för kunderna. En service- och vårdplan som utarbetats tillsammans med kunden och hans/hennes anhöriga hjälper att uppnå målen för servicen.

När hjälp ordnas beaktas hur brådskande hjälpbehovet är och om hemvården kan genomföra servicen tillsammans med kunden, de anhöriga och samarbetsinstanserna. Hemvården kan vara tillfällig eller regelbunden.

Kundavgiften för hemvården bestäms enligt antalet besök. För ett tillfälligt kundbesök debiteras en engångsavgift och för regelbundna kundbesök debiteras en månadsavgift som bestäms enligt bruttomånadsinkomsterna, betalningsförmågan, familjens storlek och hjälpbehovet.

Vår målsättning är att erbjuda snabb service så smidigt som möjligt. Bedömning av servicebehovet görs inom högst tre vardagar och en helhetsbetonad bedömning av servicebehovet görs inom högst sju vardagar räknat från när kontakt togs med hemvården.

Medborgare
Hemvård och hemservice
öppenvård (sjukvård) / hemvård

Kundservis

tel. 040-512 8160

kl. 7.00 – 15.00


Postadress

PL 20

02401 Kyrkslätt