Hemvård

Hemvården består av hemservice, hemsjukvård och stödservice.

Ändringen av klientavgiften 1.7.2021

Hemvården är avsedd för funktionshindrade kommuninvånare som inte klarar av sina vardagliga funktioner i hemmet utan hjälp. Utgångspunkten för hemvårdsservicen är att säkerställa en god livskvalitet samt ett så tryggt och självständigt liv som möjligt för kunderna. En service- och vårdplan som utarbetats tillsammans med kunden och hans/hennes anhöriga hjälper att uppnå målen för servicen.

När hjälp ordnas beaktas hur brådskande hjälpbehovet är och om hemvården kan genomföra servicen tillsammans med kunden, de anhöriga och samarbetsinstanserna. Hemvården kan vara tillfällig eller regelbunden och den kan utföras hemma eller på distans.

Kundavgiften för hemvården bestäms enligt antalet besök. För ett tillfälligt kundbesök debiteras en engångsavgift och för regelbundna kundbesök debiteras en månadsavgift som bestäms enligt bruttomånadsinkomsterna, betalningsförmågan, familjens storlek och hjälpbehovet.

Vår målsättning är att erbjuda snabb service så smidigt som möjligt. Bedömning av servicebehovet görs inom högst tre vardagar och en helhetsbetonad bedömning av servicebehovet görs inom högst sju vardagar räknat från när kontakt togs med hemvården.

Bestämmelser om avgifter för hemvård regleras i lagen samt i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Avgifterna fastställs årligen av vård- och omsorgsnämnden. Avgiften bestäms enligt servicens art och omfattning, klientens betalningsförmåga och familjens storlek. Avgiften får inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen.

I frågor gällande fakturor kontakta hemvårdens servicesekreterare vardagar må-fre kl. 8.00-10.00 telefon 040-589 1297

Medborgare
Socialtjänster - Hemvård och hemservice
öppenvård (hälso- och sjukvård) / hemvård

Hemvård teamets sjukskötare
På vardagar kl. 13.00-14.30


Hindersby- Porkala, HEKE
Hindersby, Jolkby, Kantvik, Bredberget, Tols, Obbnäs, Porkala
sjukskötare
tel. 040-772 8062


Centrum 1, KEKE 1
Centrum, Finnsbacka, Överby, Getberg
sjukskötare
tel. 040-841 3875


Centrum 2, KEKE 2
Gesterby, Lindal, Ravals, Smedsby, Vecklax
sjukskötare
tel. 050-350 3887


Masaby, MASA
Bobäck, Långvik, Sarfvik, Sundsberg
sjukskötare
tel. 040-528 2071


Veikkola, VEKE
Evitskog, Kylmälä, Lappböle, Oitbacka
sjukskötare 
tel. 040-772 8072

I brådskanden ärenden (även kvällar och veckoslut kl. 7-22)
tel. 040-614 9406

Hemvårdens stödservice
Seniorlinjen tel. 040-126 9900 

Utskrivningsteam

tel. 040-126 9574

Servicesekreterare
tel. 040-589 1297

Postadress
PB 20
02401 Kyrkslätt