Hemrehabilitering

Hemrehabiliteringstjänster är avsedda för kunder som har försvagad funktionsförmåga, t.ex. för kunder som utskrivs från sjukhus och för dem som inte klarar av att röra sig utanför hemmet. Hemrehabiliteringen stöder funktionsförmågan hos hemmaboende äldre för att möjliggöra att de skall kunna klara sig på egen hand.

Klienterna hänvisas till hemrehabiliteringen av hemvårdspersonalen, stödtjänsterna för närståendevård, hemvårdens kundhänvisningsenhet, anhöriga, grannar, läkare eller av någon annan instans. Hemrehabiliteringen är avgiftsbelagd, förutom för klienter inom regelbunden hemvård.

Hemrehabiliteringen omfattar klientaktiverande verksamhet hemma hos klienten eller i hemlika förhållanden i enlighet med fysio- eller ergoterapeutens anvisningar. Målsättningen är att på ett omfattande och mångprofessionellt sätt stöda funktionsförmågan hos klienter inom hemvårdens närståendevård och möjliggöra att de klarar sig hemma så självständigt som möjligt samt förbättra deras muskelkondition och prestationsförmåga. Klienten uppmuntras även till socialt umgänge. Som hemrehabiliterare inom hemrehabiliteringen arbetar närvårdare och konditionsskötare som fungerar som arbetspar till fysio- och ergoterapeuterna, men genomför rehabiliteringen ensam med klienten. De verkar som handledare och rådgivare i enlighet med anvisningarna i fysio- och/eller ergoterapeutens rehabiliteringsplan. Både hemrehabiliteraren och fysioterapeuten gör tillsammans en inledande kartläggning hos klienten, varefter en service- och vårdplan utarbetas för klienten. Den innehåller all vård, rehabilitering och alla stödtjänster som behövs. Tjänstens varaktighet har begränsats till 10 handledningsbesök hos personen inom hemrehabilitering. Utöver det gör fysioterapeuten en inledande och en slutlig bedömning. Uppföljningsbesöket/-samtalet bedöms i samband med den slutliga bedömningen.

Hemrehabiliteringstjänster ges veckodagar från måndag till fredag klockan 8.00-16.00