Handikappservice

Kyrkslätts handikappservice

Socialarbetet inom handikappservicen betjänar personer som på grund av handikapp eller långvarig sjukdom behöver tjänster enligt handikappservicelagen eller lagen om utvecklingsstörda eller stöd för närståendevård.

Syftet med handikappservicen är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför. Du kan kontakta handikappservicen om du eller din närstående har ett handikapp eller en sjukdom som långvarigt orsakar särskilda svårigheter att klara av vanliga funktioner i livet.

Handikappservicen ordnar tjänster och stödåtgärder som hjälper de handikappade att klara av vardagen. En del av tjänsterna hör till tjänster som kommunen är särskilt skyldig att ordna och en del är behovsprövade stödåtgärder. Du kan ansöka om tjänster och stödåtgärder skriftligen med en blankett eller en fritt formulerad ansökan. Arbetaren vid handikappservicen utreder servicebehovet med dig.

Handikappservice kan sökas med följande blankett

Handikappservicens områdesindelning

Södra området och kunder som bor någon annanstans än i Kyrkslätt A-N

Centrumområdet och kunder som bor någon annanstans än i Kyrkslätt O-U

Norra området och alla svenskspråkiga kunder samt kunder som bor någon annanstans än i Kyrkslätt V-Ö

Handikappade
Socialtjänster

Handikappservicens socialarbetare

Kyrkslätts kommunhus

Ervastvägen 2


Telefontid

må, to kl. 10:00–11:00

Tfn 09-29671