Grundande av byggnadsservitut

Ansökningshandlingar

  • Ansökan
  • servitutsavtal, 2 st.
  • situationsplan och/eller byggnadsritning, 2 st.
  • beträffande arrendetomter markägaren som avtalspart eller markägarens godkännande (befullmäktigande) i avtalshandlingen
  • bolag som sökande: handelsregisterutdrag och kopia av bolagsstämmans eller bolagets styrelses protokoll
  • dödsbo som sökande: bouppteckning med släktutredningar
  • besittningsutredningar/arrendeavtal (om arrendegivaren är en privatperson) 
     

Ansökan lämnas till Kyrkslätts kommuns byggnadstillsyn, adress: Kyrkslätts kommuns byggnadstillsyn, PB 20, 02401 Kyrkslätt

Byggnadsservitut

För en tomt eller en fastighet som är byggplats kan stiftas en bestående rätt som belastar en annan fastighet och som ger rätt att använda en byggnad eller en konstruktion eller att vidta en därmed jämförbar åtgärd (byggnadsservitut). Stiftandet av ett servitut förutsätter att de som saken gäller kommer överens om det skriftligen. Beträffande arrendetomter är också markägaren sakägare.

Byggnadsservitut innebär bokstavligen servitut som riktar sig till en byggnad eller från en byggnad till ett markområde. Förteckningen över servitutstyper i 80 § i markanvändnings- och byggnadsförordningen är uttömmande, dvs. andra slags byggnadsservitut kan inte grundas. Om byggnadsservitut och gemensamma arrangemang görs en anteckning i fastighetsregistret.

Utöver byggnadsservituten finns det fastighetsservitut, som gäller markområden (t.ex. placering av ledningar och tillträdesrätter på annans mark). Fastighetsservitutstyperna har definierats i kap. 14, 154 § i fastighetsbildningslagen (12.4.1995/554). Fastighetsservitut grundas av lantmäteriverket, ytterligare information här: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/fastigheter/lantmateriforrattningar/ansok-om-en-forrattning/vag-och-nyttjanderatter

Om genomförandet av ett byggnadsprojekt förutsätter grundande av byggnadsservitut, kan inte bygglov beviljas innan servitutsavtalet och ansökan om grundande av servitutet samt behövliga bilagehandlingar tillställts byggnadstillsynen. I regel fattas beslutet om byggnadsservitut redan före bygglov beviljats, men byggnadsservituten ska dock vara grundade redan innan byggnaden tas ibruk.

Bestämmelser gällande byggnadsservitut

Om byggnadsservitut stadgas i markanvändnings- och bygglagen och i markanvändnings- och byggförordningen. Om fastighetsservitut stadgas i fastighetsbildningslagen.

Markanvändnings- och bygglagen (MBL):

158 § Byggnadsservitut

För en tomt eller en fastighet som är byggplats kan stiftas en bestående rätt som belastar en annan fastighet och som ger rätt att använda en byggnad eller en konstruktion eller att vidta en därmed jämförbar åtgärd (byggnadsservitut). Stiftandet av ett servitut förutsätter att de som saken gäller kommer överens om det skriftligen. Ett byggnadsservitut kan stiftas för kommunens eller en kommunal inrättnings behov eller för behov i anslutning till byggande av samhällsteknik också i sådana fall där servitutsrätten inte hänför sig till en tomt eller en fastighet som är byggplats. (11.6.2004/476)

Ett byggnadsservitut får stiftas, om det främjar ett ändamålsenligt byggande eller en ändamålsenlig användning av fastigheten, servitutet är nödvändigt för innehavaren av servitutsrätten och det inte medför betydande olägenhet för den belastade fastigheten. Ett servitut som detaljplanen förutsätter kan stiftas, om stiftandet inte på grund av att förhållandena ändrats efter att planen har trätt i kraft är uppenbart onödigt eller oskäligt för den belastade fastigheten.

Om det inte är ändamålsenligt att stifta ett servitut i form av en bestående rätt, kan det av särskilda skäl stiftas ett tidsbestämt byggnadsservitut som är i kraft till en viss dag eller händelse.

Beslut om stiftande, ändring och upphävande av byggnadsservitut fattas av kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Bestämmelser om olika typer av servitut och om registreringen av servitut utfärdas genom förordning.

158 a § (13.6.2018/465) Servitut som behövs på grund av en tredimensionell fastighet

Ett byggnadsservitut som behövs på grund av en tredimensionell fastighet får med avvikelse från 158 § 1 mom. stiftas utan överenskommelse mellan dem som saken gäller, med iakttagande i övrigt av vad som föreskrivs i 158 §.

159 § Servitut som detaljplanen förutsätter

 Ett byggnadsservitut som förutsätts i detaljplanen kan stiftas trots att de som saken gäller inte kommer överens om det

 1) för att ordna utrymmen för skyddsrum, bilparkering och avfallshantering i byggnaden,

 2) för att ordna trafikförbindelse till byggnaden för en annan fastighet eller för allmän gångtrafik, om inte detaljplanen eller tomtindelningen annars kan genomföras på något skäligt sätt, samt

 3) för att stödja byggnadsdelar som är belägna på gränsen mellan fastigheterna vid grannfastigheten eller för att uppföra en gemensam vägg.

Ett servitut som avses i denna paragraf kan också stiftas för kommunen eller en inrättning som innehas av kommunen.

Bestämmelser om andra servitut som detaljplanen förutsätter ingår i fastighetsbildningslagen.

160 § Servitutsreglering

Ett byggnadsservitut kan ändras eller upphävas, om de som saken gäller kommer överens om det och åtgärden inte försvårar ett ändamålsenligt byggande, en ändamålsenlig användning eller skötsel av fastigheten eller genomförandet av detaljplanen.

Ett byggnadsservitut får ändras eller upphävas utan samtycke av innehavaren av servitutsrätten, om

1) servitutet på grund av förändrade förhållanden har blivit onödigt eller har förlorat en stor del av sin betydelse,

2) den olägenhet som servitutet orsakar den belastade fastigheten har blivit oskälig och ändringen eller upphävandet av servitutet inte orsakar innehavaren av servitutsrätten betydande olägenhet, eller om

3) servitutet betydligt försvårar genomförandet av detaljplanen.

Om överenskommelse inte nås om ersättning för ett byggnadsservitut eller för ändring eller upphävande av det, avgörs ärendet i enlighet med inlösningslagen.

Markanvändnings- och byggförordningen (MBF):

80 § (27.6.2018/518) Byggnadsservitut

För en tomt eller för en fastighet som är byggplats kan som ett sådant byggnadsservitut som avses i 158, 158 a och 159 § markanvändnings- och bygglagen stiftas en rätt att bestående eller för viss tid belasta en annan fastighet genom att:

1) använda grunden till en byggnad eller stödmur på den belastade fastigheten som grund för en byggnad eller stödmur som byggs på den berättigade fastigheten samt att utsträcka grunden för byggnaden eller stödmuren till den belastade fastigheten (grundläggningsservitut),

2) använda en vägg eller konstruktion i en byggnad på den belastade fastigheten för att stöda mellanbjälklagen eller andra konstruktioner eller för ett motsvarande ändamål samt att bygga så att de byggnader som är belägna vid gränsen har en gemensam vägg (konstruktionsservitut),

3) placera ledningar som betjänar fastigheten och anordningar som hör till dessa i en byggnad på den belastade fastigheten samt att använda de utrymmen som behövs för dessa (anordningsservitut),

4) använda en gång, ett skyddsrum eller en bilplats i en byggnad på den belastade fastigheten (nyttjandeservitut),

5) använda en på den belastade fastigheten förlagd värmecentral eller värmeöverföringsanordning eller inrättning som betjänar avfallshanteringen eller någon annan kommunalteknisk service samt utrymmen som reserverats för dessa ändamål (underhållsservitut),

6) i en byggnad på den belastade fastigheten använda utrymmen som är avsedda att vara gemensamma för fastigheterna eller andra inrättningar som betjänar boende, arbete eller fastighetsskötsel eller utrymmen som reserverats för dessa ändamål (gemensamt servitut),

7) ta upp en dörr eller en annan öppning i en vägg på gränsen till den belastade fastigheten eller låta bli att bygga en brandmur (väggservitut),

8) utsträcka taket på en byggnad eller en sådan del av ytterväggen som beror på tilläggsisolering in på den belastade fastigheten eller att bygga ett tak så att vattnet rinner ut på den belastade fastigheten eller leds vidare via den (toleransservitut),

9) utnyttja en byggnad eller anläggning på den belastade fastigheten på något annat med 1–8 punkterna jämförbart sätt, om det behövs för byggande eller användning av en tredimensionell fastighet (servitut för tredimensionell fastighet).

81 § (27.6.2018/518) Införande av byggnadsservitut i fastighetsregistret

En anteckning om stiftande eller upphävande av ett byggnadsservitut ska sedan beslutet vunnit laga kraft göras i fastighetsregistret för innehavaren av servitutsrätten och den belastade fastigheten. Ett byggnadsservitut som införts i fastighetsregistret är i kraft även om fastigheten övergår i någon annans ägo.

Om tomtindelningen eller fastighetens gränser ändras, ska förrättningsingenjören eller när det gäller sammanslagning av fastigheter, den som för fastighetsregistret genom sitt beslut samtidigt rätta servitutet så att det motsvarar ändringen och avlägsna de servitut som till följd av ändringen i fastighetsindelningen blivit onödiga. Då kvarters- och tomtnumret ändras ska fastighetsregisterföraren avgöra ärendet efter att vid behov ha hört dem som saken gäller.

Det som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller även de beslut som avses i 161, 161 a, 162–164, 164 a och 164 b § i markanvändnings- och bygglagen.