Goda erfarenheter av UNICEF:s pilotprojekt i Kyrkslättskolor

14.11.2019 15:10

Kategori: Utbildning Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn

En rättighetsbaserad skola är en gemenskap där man lär sig barnets rättigheter och där man lär sig om, främjar, respekterar och skyddar de här rättigheterna. Bakom pilotprojektet som genomförts i två av Kyrkslätts skolor, Masalan koulu och Vuorenmäen koulu, står UNICEF:s internationella modell Rights Respecting School som har modifierats för våra finländska förhållanden. Målet var att förankra de nya grunderna för läroplanen genom att utveckla grunden för barnets rättigheter i skolan, testa redskap som baserar sig på barnets rättigheter, såsom t.ex. klassavtal som grundar sig på barnets rättigheter och material om barnets rättigheter som producerats av UNICEF.

Utvecklingsobjekt i båda skolorna var kunskaper om, färdighet i och inställningar till barnets rättigheter, förhindrande av mobbning och utslagning samt den ömsesidiga respekten och stämningen bland eleverna. Skolorna gjorde upp verksamhetsplaner för en skola baserad på barnets rättigheter.

Eleverna deltog aktivt i främjandet av verksamheten

I Masalan koulu utvecklade man färdigheter för tillvägagångssätt som främjar barnets rättigheter. Enligt Masalan koulus rektor Anne Koskeno föll valet av elevernas utvecklingsobjekt efter inledande kartläggning och enkäter på mobbning och utslagning och vänligheten och stämningen mellan eleverna.

 - Det bästa, konstaterar Koskeno, var att skolans personal också valde elevernas två första mål som sina egna.

I Masalan koulu valdes färdigheter att verka för främjande av barnets rättigheter i Finland och i världen som det tredje gemensamma målet. Material som producerats av UNICEF användes i arbetet i klassen, särskilt i uppgifter som betonar samhällelighet och social gemenskap. Klasserna gjorde upp avtal för att förbättra kvaliteten på samlevnaden, skapade affischer med temat barnets rättigheter och t.ex. ett minnesspel om barnets rättigheter. I Masalan koulu hade kännedomen om egna och andras rättigheter klart ökat i och med slutenkäten hösten 2018.

Bland utvecklingsobjekten i Vuorimäen koulu ingick också arbetsro, välmående och trivsel samt respekten och stämningen mellan vuxna och elever.

- Klassavtalen som byggde på barnets rättigheter, temaveckorna om barnets rättigheter som hölls fyra gånger per år och att man verkligen lyssnar på barnen är grunden som vi bygger vidare på. Ingen av de här sakerna är av betydelse om det bara är de vuxna som bär ansvaret för verksamheten. Målet är absolut att öka elevernas ansvar och till och med autonomi i många av skolans verksamheter, säger rektorn för Vuorenmäen koulu Esa Kukkasniemi.

Verksamheten för en skola baserad på barnets rättigheter utvidgas till den finskspråkiga grundläggande utbildningen

Pilotprojektet med tillhörande evalueringsskeden varade sammanlagt två år från 2017 till 2019. Skedet för den egentliga utvecklingen av pilotprojektet var ett läsår.

- Jag är speciellt glad och stolt över hur vi också efter pilotskedet har hållit fast vid tyngdpunkterna som vi gemensamt kom överens om och som vi strävar efter att vidareutveckla. Man ska komma ihåg att det här är en process som vi har förbundit oss till. Allt blir inte färdigt genast. För eleverna är allt detta prat om barnets rättigheter delvis en ny sak. Jag blir glad varje gång jag hör eleverna säga något som helt klart har tagits med i det vardagliga talet tack vare det här arbetet, säger Kukkasniemi.

Koskeno konstaterar att projektet som en helhet var bra, endast tidtabellen medförde vissa problem.

- Men från fröet har det vuxit en planta och vi fortsätter att erövra nya områden. Under det här läsåret deltar eleverna vid sidan av all annan verksamhet i kamratmedling och nästa vår i en valfri delaktighetsverksamhet som gagnar hela skolan. Tanken är att sätta skolans angelägenheter i skick ur elevernas perspektiv. Eleverna vet hur man agerar ansvarsfullt om man bara ger dem möjlighet till det, säger Koskeno.

Efter pilotskedet fortsätter skolorna att självständigt utveckla verksamheten. Inom Kyrkslätts finska utbildningstjänster har man för avsikt att utvidga programmet för en rättighetsbaserad skola till alla skolor inom den grundläggande utbildningen. En specialsakkunnig från UNICEF introducerar först programmet för skolornas rektorer och efter det ger pilotskolornas rektorer handledning och undervisning till de andra skolornas rektorer och personal för ibruktagande av programmet. Utvidgningen inleds i januari 2020.

 

Att lära sig om barnets rättigheter är en del av verksamheten i en rättighetsbaserad skola. Dessutom är det viktigt att integrera barnets rättigheter så att de blir en del av hela skolans verksamhetskultur. Att något är baserat på barnets rättigheter betyder att de allmänna principerna i barnkonventionen (delaktighet, likabehandling och icke-diskriminering, beaktande av barnets bästa, barnets rätt till utveckling) och artiklarna som gäller skolan genomförs i all verksamhet i skolan: i förvaltningen, undervisningen och inlärningen, i interaktion och gemensamt görande.

Unicef pilottikoulu