Gång- och cykelvägen från Kyrkslätts centrum till Tolls får statsunderstöd av Traficom

29.01.2021 15:07

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Gator och vägar

Kyrkslätts kommun låter bygga ett banstråk för gång- och cykling längs tågbanan från centrum till Tolls. Projektet har beviljats investeringsbidrag för gång och cykling åren 2020–2022 av Transport- och kommunikationsverket Traficom. Statsunderstödets maximibelopp är 299 669 euro eller högst 50 procent av kostnaderna om de totala kostnaderna för projektet blir mindre än planerat. I bidraget igår mervärdesskatt och det täcker uppskattningsvis hälften av banstråkets byggkostnader. Kommunen har också tidigare ansökt om statsunderstöd för objektet i fråga. Nu utdelades 31 500 000 euro (2019: 3,5 milj. €). Statsunderstödet för gång och cykling som beviljas till kommuner är en del av genomförandet av kommunikationsministeriets program för att främja gång och cykling.

I och med projektet byggs en ny vändplats i östra ändan av Munkullavägen, och som fortsättning på den det nya banstråket från centrum till Tolls. Stråket börjar bredvid Prisma och fortsätter mellan kustbanan och Västerleden till Tolls station där det går samman med Tollsvägens gång- och cykelled. Stråket är en 1,4 kilometer lång och 3,5 meter bred kombinerad gång- och cykelväg. Byggnadsarbetet inleddes i augusti och avsikten är att projektet ska bli färdigt under sommaren. Entreprenör är Oy Göran Hagelberg Ab.

Stråket förkortar färden i riktning från Tolls och Bredberget till centrum då man inte i fortsättningen behöver ta Gamla Kustvägen eller vägen genom Hindersby. Vägen blir också lättare då det nya stråket är rätt så jämnt och man undviker Jolkbybacken. Stråket betjänar också mera långväga cykling och färdande i riktning mot Masaby, Esbo och Porkala.

Man kan följa med projektet på Kyrkslätts kommuns webbplats: https://www.kyrkslatt.fi/gang-och-cykelvag-pa-forlangningen-av-munkkullavagen-och-fran-centrum-till-tolls

Ytterligare information ges av trafikplanerare Marko Suni, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 040 528 7364.

Gång- och cykelvägen från Kyrkslätts centrum till Tolls