Framlagda förslag till planer

Markanvändnings- och byggförordningen förutsätter att ”Ett förslag till gatuplan skall i kommunen hållas offentligt framlagt under minst 14 dagar. Intressenterna har rätt att göra anmärkning mot förslaget. Anmärkningen skall ges in till kommunen före utgången av den tid under vilken förslaget är framlagt. § 43.

Alla anmärkningar besvaras skriftligt i beslutet om godkännande av planförslaget och delges den som lämnat anmärkningen. Till anmärkningen bör kontaktuppgifterna till den som gjort anmärkningen bifogas.

Efter framläggningen godkänner chefen för kommunalteknik planerna med ett tjänsteinnehavarbeslut. Beslutet är framlagt under tjänstetid måndagen efter att beslutet fattats i det allmänna datanätet. Efter detta delges beslutet kommunaltekniska nämnden för övervakning. Beslutet om godkännande kan överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärstiden är 30 dagar och den räknas från det att parten får del av beslutet, dock denna dag inte medräknad.


Förslagen till gatuplan för Sockerbruksvägen läggs fram

Följande förslag till planer hålls offentligt framlagda 7.6.-21.6.2021 i servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt, på kommunens bibliotek samt på kommunens webbplats: Boende och miljö > Markanvändning och trafik > Gator och vägar > Planering > Framlagda förslag till planer

 • Platser för förbättring av trafiksäkerheten i Kantvik-området:
  Övergångsställen som anläggs på Sockerbruksvägen
  • Vid Brissasvägens korsning
  • Vid Korsbergsvägens korsning
  • Vid Råbergsvägens korsning
  • Vid Harjus korsning
 • Övergångsställen, trafikljus och ett nytt hållplatspar som byggs vid korsningen mellan Sockerbruksvägen och Sockerstigen 

Eventuella anmärkningar ska under framläggningstiden lämnas till adressen: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Kyrkslätt 24.5.2021

Trafikplanerare
Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska tjänsterna

Förslag till gatuplaner (pdf, 1,9 Mt)