Framlagda förslag till planer

Markanvändnings- och byggförordningen förutsätter att ”Ett förslag till gatuplan skall i kommunen hållas offentligt framlagt under minst 14 dagar. Intressenterna har rätt att göra anmärkning mot förslaget. Anmärkningen skall ges in till kommunen före utgången av den tid under vilken förslaget är framlagt. § 43.

Alla anmärkningar besvaras skriftligt i beslutet om godkännande av planförslaget och delges den som lämnat anmärkningen. Till anmärkningen bör kontaktuppgifterna till den som gjort anmärkningen bifogas.

Efter framläggningen godkänner chefen för kommunalteknik planerna med ett tjänsteinnehavarbeslut. Beslutet är framlagt under tjänstetid måndagen efter att beslutet fattats i det allmänna datanätet. Efter detta delges beslutet kommunaltekniska nämnden för övervakning. Beslutet om godkännande kan överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärstiden är 30 dagar och den räknas från det att parten får del av beslutet, dock denna dag inte medräknad.


Följande förslag till gatu- och parkplaner hålls framlagda 16.08–31.08.2023. Förslagen till planer kan ses på servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt och på kommunens bibliotek.

Detaljplaneområdet för Sankt Mikaels kyrka och detaljplaneområdet för idrottsparken i centrum, gällande följande gata:

 

-        Gesterbyvägen på avsnittet Överbyvägens anslutning–påle 820

 

 

Detaljplaneområdet för Kyrkdalen, detaljplaneområdet för Sankt Mikaels kyrka, detaljplaneområdet för idrottsparken i centrum, detaljplaneområdet för centrum, kvarter 108, gällande följande gata:

 

-        Kyrkslättsvägen på avsnittet Hagavägens cirkulationsplats–Överbyvägens anslutning

 

 

Detaljplaneområdet för Sankt Mikaels kyrka, detaljplaneområdet för Kyrkdalen, detaljplaneområdet för Ervastvägen och detaljplaneområdet för centrum, kvarter 108, gällande följande gata:

 

-        Kyrkstallsvägen på avsnittet Kyrkslättsvägen–Ervastvägen

 

 

Detaljplaneområdet för idrottsparken i centrum, gällande följande gata och dagvattensänka:

 

-        Stadiongränden

-        Hemnellsbågens dagvattensänka

 

Detaljplaneområdet för Sankt Mikaels kyrka, detaljplaneområdet för Kyrkdalen, detaljplaneområdet för idrottsparken i centrum, detaljplaneområdet för Vattentornsbacken och detaljplaneområdet för Festberget, gällande följande gata:

 

-        Gamla Kustvägen på avsnittet Kyrkslättsvägen–påle 180

 

Detaljplaneområdet för Sankt Mikaels kyrka, detaljplaneområdet för Kyrktorget, detaljplaneområdet för Sockenstuguparken, detaljplaneområdet Jolkbydalen – Prästgårdsbacken – Råkulla och detaljplaneområdet Kuusala II, gällande följande gata:

 

-        Överbyvägen på avsnittet påle 150–Kyrkslättsvägen