Förtroendeorgan

Nämnderna är förtroendeorgan som leder produktionen av offentlig service i kommunen. Ledamöterna och ersättarna i nämnderna väljs av fullmäktige i början av mandatperioden. Kommunstyrelsen utser en egen representant i varje nämnd. Denna representant har yttranderätt, men inte rösträtt vid sammanträdena.

Antalet nämnder, namnen på dem och verksamhetens omfattning varierar i olika kommuner. Förutom nämnder kan det i kommunen finnas sektioner och direktioner. En nämnd sköter uppgifter inom en viss förvaltning, medan en direktion är tillsatt för att sköta ett affärsverk eller en begränsad uppgift. Ledamöterna i en direktion behöver inte vara kommunmedlemmar, men ledamöterna i nämnderna ska vara kommuninvånare.

Nämnderna har tidigare svarat för serviceproduktionen, men i framtiden kommer de att vara beställare, dvs. en nämnd behöver inte själv producera service.

I Kyrkslätt finns det förutom styrelsen och fullmäktige elva nämnder: centralvalnämnden, revisionsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, samhällstekniska nämnden, byggnads- och miljönämnden, nämnden för serviceproduktion, bildningsnämnden, finska och svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnderna, ungdomsnämnden och idrottsnämnden.

Om nämndernas och övriga organs verksamhet finns bestämmelser i deras instruktioner.

Medlemmar och ersättare

De förtroendevalda använder kommunens officiella e-postadress när de utför sin uppgift. Adressen har formen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi. Förtroendevaldas kontaktuppgifter publiceras på kommunens webbsida ifall den förtroendevalda har gett sitt samtycke till det.

Enligt kommunallagen ska kommunen föra ett offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. De förtroendevalda redogör för sina bindningar med en elektronisk blankett för grunduppgifter och bindningar.

Ytterligare information om redogörelse för bindningar finns på Kommunförbundets webbsida.