Förtroendeorgan

Sidorna är under uppdatering (förtroendeorgan 2021-2025) 

Nämnderna är förtroendemannaorgan som utses av kommunfullmäktige. Deras uppgift är att leda och utveckla verksamheten underställd nämnden och svara för att tjänsterna organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden ska också följa och utvärdera tjänsternas effektivitet och ge invånarna och användarna möjlighet att delta i planeringen och utvecklingen av tjänsterna.  

I Kyrkslätts kommun finns fyra sakkunnignämnder:

  • vård- och omsorgsnämnden,
  • bildnings- och fritidsnämnden,
  • samhällstekniska nämnden och
  • byggnads- och miljönämnden.

Utöver dem finns sex sektioner. Dessutom finns direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten.

Organens befogenheter bestäms i kommunens förvaltningsstadga. 

Medlemmar och ersättare

De förtroendevalda använder kommunens officiella e-postadress när de utför sin uppgift. Adressen har formen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi. Förtroendevaldas kontaktuppgifter publiceras på kommunens webbsida ifall den förtroendevalda har gett sitt samtycke till det.

Enligt kommunallagen ska kommunen föra ett offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. De förtroendevalda redogör för sina bindningar med en elektronisk blankett för grunduppgifter och bindningar.

Ytterligare information om redogörelse för bindningar finns på Kommunförbundets webbsida.