Försöket med tvåårig förskoleundervisning börjar i Kyrkslätt 1.8.2021 – försöksverksamhetsställena har valts

12.04.2021 15:00

Kategori: Småbarnspedagogik

Undervisnings- och kulturministeriet har valt Masalan päiväkoti, Nissnikun päiväkoti, Kartanonrannan päiväkoti, Vuorenmäen päiväkoti och Sjökulla daghem till verksamhetsställen för försöket med tvåårig förskoleundervisning.  Kyrkslätts småbarnspedagogik meddelar vårdnadshavarna till barnen i daghemmen som deltar i försöket närmare om anmälan till försöket. 

Försöket med tvåårig förskoleundervisning börjar i augusti 2021 och fortsätter till år 2024 i de daghem som deltar i försöket. Försöket gäller en del av barnen som bor i Kyrkslätt födda år 2016 och 2017 så att de barn som är födda år 2016 börjar i försöket i augusti i år.

Försöket syftar till att stärka jämlikheten i utbildningen och att utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag.  I försöket samlar man information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.  Inom den tvåspråkiga förskoleundervisningen stärker man barnens stig för lärande från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen.

För försöket med tvåårig förskoleundervisning gör man upp en lokal läroplan där man beaktar behoven hos olika gamla barn som deltar i förskoleundervisningen. I grunderna för läroplanen för försöket betonas att man i pedagogiken utgår från barnet, leken och ett undersökande arbetssätt samt att man värnar om barnets välbefinnande. 

Läs mer om försöket med tvåårig förskoleundervisning

https://www.oph.fi/sv/nyheter/2021/grunderna-laroplanen-forsoket-med-tvaarig-forskoleundervisning-har-publicerats

Två barn klättrar