Försäkringar

Kommunen tar på arbetsgivarens vägnar en lagstadgad olycksfallsförsäkring och extra grupplivförsäkring för assistenten, om arbetsgivaren har utlämnat en fullmakt till kommunen för detta ändamål. Försäkringarna skyddar assistenterna under arbetstid. Försäkring tas i arbetsgivarens namn i försäkringsbolaget OP Pohjola.

Vid olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom:

Arbetsgivaren / assistenten med arbetsgivaren ska kontakta OP Pohjola omedelbart, tfn 0303 0303, och fråga hur man bör förfara då man söker sig till vård. I situationer som kräver brådskande vård kan assistenten uppsöka vård vid den närmaste hälso- eller läkarstationen, varvid försäkringsbolaget ersätter kostnaderna i efterskott.
Arbetsgivaren sänder i brådskande ordning ett försäkringsintyg om händelsen till OP Pohjola.
Om arbetsoförmågan pågår minst tre på varandra följande dagar (med undantag av olycksfallsdagen), sänder man också en anmälan om olycksfall och yrkessjukdom till OP Pohjola.

Om skadan eller sjukdomen klart inte är arbetsrelaterad, ska assistenten först söka sig till sin egen läkares mottagning, och ifall skadan eller sjukdomen konstateras bero på arbetet, bedömer försäkringsbolaget OP Pohjola ersättligheten på basis av försäkringsintyget och anmälan om olycksfall och yrkessjukdom.

Blanketter och ytterligare information finns på OP Pohjolas webbsidor.

Till assistenten tas utöver OP Pohjolas försäkringar lagstadgat via löneräkningen arbetslöshetsförsäkring från Sysselsättningsfonden, samt arbetstagarens pensionsförsäkring från Ilmarinen.