Förloppet av bedömningen av servicebehovet

  1. Familjetjänsternas tjänsteman tar kontakt med familjen och kommer överens om att utredningen ska inledas. Klientrelationen till socialvården börjar.
  2. Man informerar familjen om vad utredningsarbetet innebär i praktiken. Utredningen görs i samarbete med barnet eller den unga och föräldrarna, och vid behov med anmälaren. Dessutom kartlägger tjänstemannen samarbetsinstansernas (t.ex. dagvårdens eller skolans) synpunkter och utreder de närståendes möjligheter att stöda familjen.
  3. Enligt lagen har barnet rätt att bli hört, och därför träffar tjänstemannen barnet eller den unga personligen. Man träffar barnet för att direkt från det höra dess synpunkter på situationen och vardagen.
  4. Vid mötet med föräldrarna utreder man barnets och familjens livssituation ur barnets synvinkel. Samtidigt bedömer man föräldrarnas beredskap att ansvara för barnets säkerhet, grundläggande behov samt vård och fostran enligt utvecklingsnivån.
  5. Arbetet sammanställs vid familjens gemensamma bedömningsmöte, där man funderar över de styrkor och ändringsbehov som framträtt i familjens vardag.
  6. Beslutet fattas på basis av det skriftliga sammandraget av bedömningen.

Ifall det inte finns behov av stöd, avslutas klientrelationen. Om det finns behov av stöd, fortsätter klientrelationen inom familjetjänsterna. Stödformer är t.ex. stödfamilj, stödperson, hemservice eller familjearbete. Ifall ett barnskyddsmässigt bekymmer konstateras, överförs klientrelationen till barnskyddet.
Man försöker göra utredningen i samarbete med familjen.  Om barnet eller föräldrarna motsätter sig utredningen, kan man få uppgifterna som krävs av myndigheter och anhöriga som känner till barnets situation. Även om barnet eller föräldrarna inte vill delta i utredningsarbetet, håller man kontakt med dem och informerar om hur arbetet framskrider och om slutresultatet. Man kan träffa barnet även om vårdnadshavarna förbjuder det.

I utredningen försöker man alltid skapa en konfidentiell klientrelation. Det innebär att man lyssnar till och diskuterar med klienterna samt gör dem delaktiga i bedömningen av både barnets och deras egen situation.

E-post används endast då man kommer överens om mötestider och andra praktiska frågor. Allt skriftligt/muntligt material och alla uppgifter sparas alltid i barnets vårdberättelse, som på begäran ges till vårdnadshavarna.

Om familjen flyttar till en annan ort medan bedömningen av servicebehovet pågår, meddelar Kyrkslätts familjetjänster den nya orten om saken. Alla relevanta handlingar skickas till den nya kommunen, vars skyldighet det är att fortsätta uppgörandet av utredningen.