Förfallande av beviljat miljötillstånd för jorddeponi, fastigheten 257-402-1-127 (Porkalavägen, Bergstads by)

03.05.2022 09:43

Kategori: Kungörelse

Förfallande av beviljat miljötillstånd för jorddeponi

Byggnads- och miljönämnden i Kyrkslätt beslutade 26.4.2022 § 67 upphäva ett miljötillstånd för jorddeponi som hade beviljats vid byggnads- och miljönämndens sammanträde 26.1.2016 § 27 för fastigheten 257-402-1-127 (Porkalavägen, Bergstads by).

Beslutshandlingarna och besvärsanvisningen är framlagda 3.5.- 9.6.2022 i elektronisk form på Kyrkslätts kommuns webbplats www.kyrkslatt.fi/foredragninglistor-protokoll-och-tjansteinnehavarbeslut. Denna kungörelse är publicerad 3.5.2022 och delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringen av kungörelsen, det vill säga 10.5.2022.

Ändring i beslutet kan sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden går ut 9.6.2022.

Kyrkslätt 28.4.2022

Byggnads- och miljönämnden