Företagstomter

 

Företagstomter i Kilråberget

Kilråbergets företagstomter ligger i Jorvas bredvid LM Ericsson invid Västerleden (stamväg 51). Planbestämmelsen för tomterna är kvartersområde för verksamhetsbyggnader (KTY).

Tomter: Se finska sidor

Detaljplanekarta

Detaljplanebestämmelser

Fördröjning av dagvatten och översvämningsrutterna ska genomföras i enlighet med den plan som kommunen gjort upp.

Behandling av Kilråbergets dagvatten (på finska)

Köpe- och arrendevillkor

Tomterna säljs eller arrenderas på kommunens standardvillkor, som bl.a. är

  • På tomten ska inom tre år från köpet eller undertecknandet av arrendeavtalet byggas minst 60% av den med detaljplanen förenliga byggrätten. Kommunen kan av grundad anledning bevilja förlängning av tiden för byggskyldigheten.
  • Tomten får inte överlåtas vidare i obebyggt skick utan kommunens samtycke.
  • Köparen svarar för markundersökningar som görs när byggprojektet planeras och alla konstruktionslösningar som marken förutsätter, inklusive brytning, när projektet genomförs.
  • Kommunen uppbär av fastigheten anslutningsavgifter för vattenförsörjning enligt gällande taxor.Företagstomter i Perälänjärvi

Företagstomterna i Perälänjärvi ligger på Napparsvägen i Veikkola på Perälänjärvi detaljplaneområde.
Planbestämmelsen för tomterna är kvartersområde för verksamhetsbyggnader (KTY). Högst 10% av våningsytan får användas för butiksutrymmen och andra jämförbara utrymmen. Tomterna kan anslutas till kommunens vattenförsörjningsnät.

Kommunen tar emot fritt formulerade anbud.

Tomter: Se finska sidor

Detaljplanekarta och - bestämmelser

Plan för utjämning av tomterna

Kommunen har utarbetat en plan för utjämning av tomterna. Den som köper/arrenderar tomten ska enligt köpe-/arrendevillkoren följa planen vid bebyggandet av tomterna. Avvikelse från planen kan göras, om byggaren har en särskild orsak att genomföra utjämningen av tomten avvikande från planen. Enligt planen är behovet av brytning/utjämning mindre på tomterna K212 T4 och K215 T1 och T4. På tomterna K215 T2 och T3 är behovet av brytning större.

Det är möjligt att bryta en företagstomt med stöd av bygglovsbeslutet. Det kan vara möjligt att på tomten krossa den sprängsten som lösgjorts på tomterna, om brytning och krossning tar mindre än 50 dagar. Då ska man göra en bulleranmälan om krossningen till kommunens miljövårdsmyndighet 30 dagar före planerad verksamhetsstart.
Det är möjligt att med kommunen förhandla om arrendeavtal/nyttjanderätt gällande ett i närheten av tomterna beläget område som behövs för tillfällig förvaring av krossten.

Utjämningsplaner/situationsplaner gällande tomterna

Tomternas profiler

Köpe- och arrendevillkor

Se Kilråbergets köpe- och arrendevillkor ovan.Företags- och industritomter i Strömsby

Strömsby företagsområde ligger längs Obbnäsvägen 6 km söder om kommuncentrum. Strömsby lämpar sig bra för företag som behöver produktions- och lagerutrymmen. Planbestämmelsen för tomterna är kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T) eller kvartersområde för industri- och lagerbyggnader där miljön ställer särskilda krav på verksamhetens art (TY).

Tomter: Se finska sidor

Detaljplanekarta och -bestämmelser för tomterna på Strömsbys industriområde

Köpe- och arrendevillkor

Tomten överlåts som ett outbrutet jordområde och utöver köpesumman svarar köparen/arrendatorn för styckningskostnaderna för tomten.
På tomten ska inom fem år från köpet eller undertecknandet av arrendeavtalet byggas minst 50% av den med detaljplanen förenliga byggrätten. Annars se Kilråbergets köpe- och arrendevillkor ovan.Fritt formulerade ansökningar lämnas in på adressen:

kirjaamo@kirkkonummi.fi eller Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt

Ytterliga information:

Otso Kärkkäinen,
vik. kommungeodet
040 126 9794
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi