Förbättring av landsvägarna 11233 (Sjökullavägen) och 11231 (Kylmälävägen) vid Sjökulla skola, vägplan, Kyrkslätt

12.10.2020 11:10

Kategori: Kungörelse

KUNGÖRELSE OM INLEDANDE AV PLANERING
Förbättring av landsvägarna 11233 (Sjökullavägen) och 11231 (Kylmälävägen) vid Sjökulla skola, vägplan, Kyrkslätt 

Kyrkslätts kommun inleder efter att ha kommit överens om saken med Nylands närings- trafik- och miljöcentral uppgörandet av en vägplan med behövliga utredningar.

Planeringsobjektet ligger på landsvägarna 11233 (Sjökullavägen) och 11231 (Kylmälävägen) i Kyrkslätts kommun på avsnittet Sjökulla skola – busshållplatserna på Kylmälävägen. Avsikten är att planera en ny gång- och cykelled och undersöka eventuella åtgärder på ett hållplatspar och anslutningsområdet till Sjökullavägen och Kylmälävägen.

Kungörelsen har publicerats i Kyrkslätts kommuns datanät och på NTM-centralens webbplats 12.10.2020.

Parterna anses ha fått del av inledandet av planeringen och undersökningsrätten den sjunde dagen efter publiceringen av kungörelsen (förvaltningslagen 62 a §).

Den som ansvarar för projektet har rätt att på fastigheter utföra mätningar och markundersökningar och vidta andra förberedande åtgärder som planeringsarbetet kräver (lagen om trafiksystem och landsvägar 16 §).

Fastighetsägarna och de andra sakägarna samt de vars boende, arbete eller andra omständigheter kan påverkas av planen har rätt att närvara vid undersökningarna samt uttala sin åsikt i ärendet (lagen om trafiksystem och landsvägar 16 § och 27 §).

Kyrkslätts kommun behandlar nödvändiga personuppgifter i anslutning till uppgörandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspraxis gällande planering av trafikleder, bekanta dig med dataskyddsdelen på webbplatsen på adressen https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Ytterligare information ges av Kyrkslätts kommun, Saara Koivumäki, tfn 040 5418462, saara.koivumaki@kirkkonummi.fi
och NTM-centralen i Nyland, Hanna Reuterhorn, tfn 0295 021132, hanna.reuterhorn@ely-keskus.fi

Kyrkslätts kommun
Kommunaltekniska tjänster