För serviceproducenterna

Ansökan som serviceproducent för eftermiddagsverksamhet för skolelever i Kyrkslätt

Bildnings- och fritidsnämnden beviljar bidrag till serviceproducenter som ordnar eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt kapitel 8a i lagen om grundläggande utbildning. Organisationer, församlingar, sammanslutningar och privata serviceproducenter kan söka som serviceproducenter för eftermiddagsverksamhet för skolelever. Serviceproducenterna väljs för läsåret 2019–2020 med option för två läsår. Serviceproducenter väljs förutsatt att kommunfullmäktige godkänner budgeten för 2019 enligt kommunstyrelsens förslag.

Bildnings- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde 31.10.2018 § 57 godkänt förutsättningarna och urvalskriterierna med tillhörande poängsättningsmodell för serviceproducenter för eftermiddagsverksamhet.

Anvisningar till dem som söker som serviceproducenter:

Av ansökan ska framgå följande uppgifter:

- Basuppgifter om den sökande:
officiellt namn på sammanslutningen
FO-nummer
kontaktperson till sammanslutningen och kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress)
utdelningsadress till sammanslutningen
postnummer
postanstalt

- Till vilken skola eller vilka skolor / i anslutning till vilken skola eller vilka skolor (inklusive en plan över lokalen där verksamheten ska ordnas) söker den sökande som serviceproducent


- Utredning av / intyg över att förutsättningarna för serviceproducenterna för eftermiddagsverksamhet uppfylls. Av utredningen ska framgå att alla förutsättningarna för serviceproducenterna (punkterna 1–13 i filen i länken) uppfylls. Till ansökan ska de behövliga bilagorna bifogas. Förutsättningar för serviceproducenter för eftermiddagsverksamhet för skolelever

- Utredning av att urvalskriterierna för serviceproducenter för eftermiddagsverksamheten uppfylls. Urvalskriterier för serviceproducenter för eftermiddagsverksamhet för skolelever

Ansökningarna ska lämnas till Kyrkslätts kommuns registratur till adressen Kyrkslätts kommun / registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post till adressen kirjaamo@kirkkonummi.fi senast 31.12.2018.

Ansökningar som inkommit för sent behandlas inte.