För idrottsföreningar avsedda bidragsanslag

20.12.2018 16:54

Kategori: Kungörelse

FÖR IDROTTSFÖRENINGAR AVSEDDA BIDRAGSANSLAG

Fritidssektionen i Kyrkslätt kungör för ansökan i 2019 års budget beviljade

Verksamhetsbidrag kan sökas av i Kyrkslätt hemmahörande, registrerad förening eller förening som har lämnat in registreringsansökan före utgången av juni månad föregående år. Föreningens huvudsakliga uppgift skall enligt stadgarna vara idrotts/friluftsverksamhet. En förening som ansöker om verksamhetsbidrag skall ha minst 15 personmedlemmar, varav 4/5 Kyrkslättsbor (80%). Om villkoret (4/5) inte uppfylls, minskas det beviljade bidraget med hälften. Då skall andelen Kyrkslättsbor vara minst 3/5 (60%). Såsom en fördelningsgrund för det verksamhetsbidraget används funktionella mätetal.

Projektbidrag kan sökas på förhand (på basis av planer) eller på basis av verifikat.

Projektbidrag kan beviljas dem som är berättigade till idrottsnämndens verksamhetsbidrag till utgifter för utbildning och förfärdigande av kartor samt för hyresutgifter (under 20-åringar) föranledda av utnyttjandet av idrottsläggningar.

Vid sidan av sökande som är berättigade till verksamhetsbidrag kan projektbidrag också beviljas i Kyrkslätt registrerade idrottsföreningar för genomförande av särskilt evenemang som ordnas vid en viss tidpunkt.

Förutom till sådana som är berättigade till verksamhetsbidrag kan bidrag beviljas lokala registrerade föreningar till lönekostnader som uppstår vid ordnandet av motion för specialgrupper i Kyrkslätts simhall, till främjandet av sjöräddningsverksamhet samt till anläggande / grundlig förbättring av idrottsplats.


Bidragsansökningarna, för vilka skall användas ansökningsblanketter, tillställs med bilagor före utgången av den i kungörelsen nämnda tidsterminen på adressen:
Kyrkslätts kommun, ungdoms- och idrottstjänster, besöksadress Ervastvägen 2, postadress Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 KYRKSLÄTT.


Försenade ansökningar beaktas inte.


Ytterligare upplysningar:

ungdomsdirektör Seppo Savikuja tfn 040-5884925

fritidssekreterare Risto Rossi tfn 040-7538906

förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

20.12.2018

FRITIDSSEKTIONEN


BIDRAGSFORMER OCH ANSÖKNINGSTIDER

PROJEKTBIDRAG                       4 750 €
till lönekostnader som uppstår vid ordnande av motion för specialgrupper i Kyrkslätts simhall (som söks på förhand på basis av planer), vårperioden 2019.
kan sökas före 14.1.2019 kl. 16.00

VERKSAMHETSBIDRAG       74 710 €
kan sökas före 31.3.2019 kl. 16.00

PROJEKTBIDRAG                       8 000 €
till anläggande / grundlig förbättring av idrottsplats (som söks på  förhand på  basis av planer)
kan sökas före 31.3.2019 kl. 16.00

PROJEKTBIDRAG                       7 000 €
för genomförande av ett särskilt evenemang som verkställs vid en viss tidpunkt (som söks på förhand på basis av planer, betalas mot redovisning)
kan sökas före 31.3.2019 kl. 16.00

PROJEKTBIDRAG                       5 000 €
för främjandet av sjöräddningsverksamhet (som söks på basis av planer)
kan sökas före 31.3.2019 kl. 16.00

PROJEKTBIDRAG                       4 750 €
t
ill lönekostnader som uppstår vid ordnande av motion för specialgrupper i Kyrkslätts simhall (som söks på förhand på basis av planer)
kan sökas före 31.8.2019 kl. 16.00

PROJEKTBIDRAG                       5 200 €
till utgifter för tillverkning av kartor (som söks på basis av verifikat)
kan sökas före 30.11.2019 kl. 16.00, beviljas i enlighet med villkoren i idrottsnämndens beslut 6.11.2014 § 72.

PROJEKTBIDRAG                     17 000 €
till utgifter för utbildningsverksamhet (som söks på basis av verifikat)
kan sökas före 30.11.2019 kl. 16.00

PROJEKTBIDRAG                     18 000 €
till utgifter som uppstår vid utnyttjande av idrottsanläggningar (under 20 åriga, som söks på basis av verifikat)
kan sökas före 30.11.2019 kl. 16.00