Finska nämnden för fostran och utbildning behandlade vid sitt sammanträde resultaten av den nationella utvärderingen av inlärningsresultat, beslutade om budgetförslaget för år 2022 och godkände för sin del projektplanen för gymnasiernas och institutens gemensamma campus i Kyrkslätt

06.10.2021 18:42

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 6.10 med ny sammansättning och behandlade bland annat de preliminära resultaten av den nationella utvärderingen av inlärningsresultaten på årskurs 3 inom den grundläggande utbildningen. Nämnden beslutade också om budgetförslaget för år 2022 och för sin del om godkännande av projektplanen för gymnasiernas och institutens gemensamma campus i Kyrkslätt.

De preliminära resultaten av den nationella utvärderingen av inlärningsresultaten för eleverna i årskurs 3 inom den grundläggande utbildningen

Nationella centret för utbildningsutvärdering (Karvi) ordnade hösten 2020 en utvärdering av inlärningsresultaten för eleverna i årskurs 3 inom den grundläggande utbildningen. Utvärderingen producerar nationell data om elevernas färdigheter i matematik, modersmål och litteratur samt utveckling av färdigheterna under nybörjarundervisningen.

Utvärderingen av årskurs tre är en del av den nationella longitudinella utvärderingen av inlärningsresultaten inom den grundläggande utbildningen. I utvärderingen uppföljs utvecklingen av elevernas kunnande under den grundläggande utbildningen. Av Kyrkslätts kommuns skolor var Gesterbyn koulu, Nissnikun koulu och Vuorenmäen koulu med i urvalet.

Axplock ur de preliminära resultaten

  • Eleverna från Kyrkslätt klarade sig i utvärderingen i genomsnitt lite bättre än eleverna i urvalet, såväl i modersmåls- som i matematikuppgifterna. Flickorna från Kyrkslätt klarade sig lite bättre än flickorna i urvalet, pojkarna på samma nivå som pojkarna i urvalet.
  • S2-eleverna (finska som andra språk) i vår kommun klarade sig i utvärderingen av inlärningsresultaten i genomsnitt klart bättre än S2-eleverna i urvalet.
  • Specificerat enligt trestegsstödet klarade sig eleverna med allmänt och intensifierat stöd från Kyrkslätt i genomsnitt lite bättre än eleverna i urvalet.
  • Anmärkningsvärt är att eleverna från Kyrkslätt med särskilt stöd i genomsnitt klarade sig bättre än eleverna med särskilt stöd i urvalet.

Finska nämnden för fostran och utbildning beslutade anteckna jämförelsen av det preliminära nationella resultatet av utvärderingen av inlärningsresultaten för årskurs 3 inom den grundläggande utbildningen för kännedom.

Projektplanen för gymnasiernas och institutens gemensamma campus i Kyrkslätt

Finska nämnden för fostran och utbildning behandlade och godkände för sin del projektplanen för gymnasiernas och institutens gemensamma campus i Kyrkslätt. Också bildnings- och fritidsnämnden godkände för sin del projektplanen i onsdags 29.9. Sedan behandlas projektplanen dessutom i svenska nämnden för fostran och utbildning, nämnden för lokaltjänster och sedan i kommunstyrelsen och fullmäktige.

Inom projektet för gymnasiernas och institutens gemensamma campus i Kyrkslätt är avsikten att bygga lokaler för Porkkalan lukio, Kyrkslätts gymnasium samt musikinstitutet och medborgarinstitut. Projektet möjliggör också placering av bildkonstskolans verksamheter i byggnaden. De planerade rumslösningarna stöder kommuninvånarnas omfattande användning och de kompletterar Kyrkslätts fritidsfunktioners nätverk av verksamhetslokaler. Det gemensamma campuset hänför sig också till den mer omfattande utvecklingsplanen för Kyrkslätts kommuncentrum vars mål är att förnya och liva upp centrumområdet.

Budgetförslaget för år 2022 och ekonomiplaneringen för åren 2023–2024

Finska nämnden för fostran och utbildning beslutade för sin del godkänna budgetförslaget för sitt ansvarsområde för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2023–2024. Förslaget behandlas ännu vidare i kommunstyrelsen och fullmäktige.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Byte av årskurser för lektioner i läroämnen inom intensifierad undervisning i naturvetenskaper och matematik (LUMA) från och med läsår 2021–2022.
  • Finska nämnden för fostran och utbildnings övertagningsrätt och användning av den under perioden 2021–2025.
  • Beslut om överföring av befogenheter för nämndens mandatperiod 2021–2025 i enlighet med förvaltningsstadgan.
  • Finska nämnden för fostran och utbildning antecknade grunderna för de förtroendevaldas jäv och tystnadsplikt samt bestämmelserna om den för kännedom.

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Tuovi Ronkainen, tfn 044 245 2277 
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Finska nämnden för fostran och utbildning

Kyrkslätts fyrlogo