Finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen

Förskoleverksamhets- och utbildningssektionernas uppgifter omfattar ärenden angående småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning, av samkommuner för yrkesutbildning ordnad utbildning och morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever till den del de gäller språkgruppen i fråga. Underställda sektionerna verkar till respektive språkgrupp hörande kommunala och privata daghem och familjedagvård, invånarparker, lekparker och klubbverksamhet samt skolor och läroanstalter som ger grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Sektionerna beslutar för sin språkgrupps del också om sådana uppgifter som i lagstiftningen angående utbildningsväsendet och småbarnspedagogiken ålagts kommunen och som i förvaltningsstadga inte anförtrotts tjänsteinnehavare.

Ledamot Ersättare
Ordf Erkki Majanen Saml Markku Ryhänen
Vice ordf Pekka M.Sinisalo Riikka Purra Sannf
Outi Saloranta-Eriksson Gröna Anna-Mari Toikka Gröna
Nina Serow Gröna Jaakko Kallio Gröna
Susan Honka Saml Pirkko Skutnabb Saml
Vesa Tarkkanen Saml Antti Ursin Saml
Johanna Fleming SDP Merja Reijonen SDP

Föredragande: direktör för bildningsväsendet Hannele Kujala
Sekreterare: förvaltningssekreterare Monica Smeds