Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

Förskoleverksamhets- och utbildningsnämndernas uppgifter omfattar ärenden angående småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning, av samkommuner för yrkesutbildning ordnad utbildning och morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever till den del de gäller språkgruppen i fråga.

Underställda nämnderna verkar till respektive språkgrupp hörande kommunala och privata daghem och familjedagvård, invånarparker, lekparker och klubbverksamhet samt skolor och läroanstalter som ger grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Nämnderna beslutar för sin språkgrupps del också om de uppgifter som i lagstiftningen gällande småbarnspedagogik och utbildningsväsendet har anförtrotts kommunen och som i förvaltningsstadga inte anförtrotts tjänsteinnehavare.

Ledamot Ersättare
Ordf Erkki Majanen Saml Markku Ryhänen Saml
Vice ordf Ville Salminen Sannf Alexander Polkko Sannf
Vesa Tarkkanen Saml Antti Ursin Saml
Susan Honka Saml Pirkko Skutnabb Saml
Sanna Andersén Saml Sari Jouhki Saml
Pekka M. Sinisalo ProK Anna Presnukhina Gröna
Roope Penttilä Gröna Nina Bogatenko Gröna
Anna-Mari Toikka Gröna Jani Heiskanen Gröna
Johanna Fleming SDP Merja Reijonen SDP
Markus Myllyniemi Gröna Pekka Arvola SDP
Kati Kaihlaranta VF Irja Bergholm VF

Föredragande: direktör för bildningsväsendet Eeva-Kaisa Ikonen
Sekreterare: förvaltningssekreterare Monica Smeds