Finlands grönaste kommun: Kyrkslätts småbarnspedagogik går mot ett mera hållbart levnadssätt

01.10.2020 15:52

Kategori: Småbarnspedagogik Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn Barnvänlig kommun

Förhållandet till naturen som bildas när man är liten bär långt! Inom den småbarnspedagogiska verksamheten i Kyrkslätt har man målmedvetet gått in för att stärka hållbarhetstänket och miljöfostran samt utöka naturpedagogiken. Från och med början av 2020 har kommunens daghem och den öppna småbarnspedagogiken deltagit i programmet Grön Flagg, och alla barn tillbringar minst en dag i veckan i naturen tillsammans med sin grupp.

 
Mot en mera hållbar livsstil

Direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma berättar att de nationella grunderna för småbarnsfostran styr all verksamhet inom småbarnspedagogiken. ”Grunderna hjälper oss att beakta principerna för en hållbar livsstil i all vår verksamhet, såväl ekologiskt, socialt, kulturellt som ekonomiskt”, fortsätter Vesiluoma. Också satsningarna inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätt grundar sig på detta i fråga om ökandet av hållbarhetstänk, miljöfostran och naturpedagogik. Ett centralt mål är att stöda att barnen utvecklas till ansvarsfulla individer som har en hållbar livsstil. En människa som är ekosocialt bildad förstår hur det egna agerandet inverkar på andra människor, naturen och samhället omkring både när och fjärran.

”Som en del av arbetet för att stärka personalens kunnande har man inom kommunen med hjälp av läroavtalsstudier hunnit utbilda den första gruppen med miljöpedagoger och den andra gruppen inledde sina studier förra våren”, säger Vesiluoma nöjt. Naturpedagogik främjas också hand i hand med fysisk fostran, bland annat med hjälp av programmen Liikkuva varhaiskasvatus, Ilo kasvaa ulkona och Liiku mun kanssa.

 
Småbarnspedagogikens Kåta – en ny bas för inlärning utomhus

Kåtan som finns i centrum öppnades för användning i februari 2020 och fungerar som en bas för inlärning utomhus. Under våren började man använda kåtan flitigt. Många barn har redan hunnit njuta av brasans sken och sprakande eld under daghemmens, familjedagvårdens och invånarparkernas utflykter. Som bäst planerar man att använda kåtan också för olika utomhusevenemang med inlärningssyfte.

 

Inlärning i naturen vid Neidonkallion päiväkoti och Finnsbackan päiväkoti

Vid Neidonkallion päiväkoti finns en grupp vars hela verksamhet har byggts upp kring inlärning i naturen. Gruppen började sin verksamhet i augusti 2019 och denna höst har gruppen 14 barn i åldern 3–5 år. Fyra dagar i veckan går gruppen ut i skogen där de har ett stort tält som sin bas. Utöver att all verksamhet och alla aktiviteter hålls utomhus äter barnen också lunch i skogen och eftermiddagsvilan sker i tältet. När det är dags för mellanmål återvänder gruppen till daghemmet.

I Finnsbackan päiväkoti har man i sin tur ordnat natur- och miljöbetonad förskoleundervisning sedan augusti 2019. För barnen betyder denna unika verksamhet i praktiken att förskoleundervisningen i huvudsak ges utomhus. Man äter och spenderar eftermiddagen i daghemmets lokaler. Vi använder nästan dagligen skogen vid Lyan och gör andra utflykter till närliggande platser.

”Vi tror på att pedagogens och barnets relation till naturen uppkommer och stärks genom positiva erfarenheter och upplevelser”, säger föreståndare för Finnsbackan päiväkoti Elina Utriainen. Hon berättar att man funderar på olika saker och fenomen tillsammans med barnen. En pedagog som är närvarande upprätthåller barnets intresse, gör iakttagelser och ställer frågor som får barnen att tänka och undersöka. Naturupplevelser som man upplever som barn främjar känslan av miljöansvar – barnet lär sig att varje människa, växt och djur är unikt. Insekter, fåglar, blommor, träd och buskar ser ofta likadana ut, men när man tittar närmare, till exempel med förstoringsglas, ser man att de alla är olika. Barn är också olika och unika.

Pedagogens viktigaste uppgift är att lyfta fram barnets styrkor och intressen och hjälpa och stöda barnet i att lyckas och finna sina styrkor. I naturen finns det fullt med olika sinnesupplevelser och saker att undersöka. När man lär sig att värdera naturen kan man också lära sig att uppskatta olikhet, olika synpunkter, trossystem, åsikter och erfarenheter.

Att röra sig i naturen främjar dessutom såväl barnets som den vuxnas välmående. Naturen är en inspirerande och vårdande omgivning som stärker både välbefinnandet och de sociala färdigheterna. En god relation till naturen har många verkningar som främjar och upprätthåller välmåendet. Naturens dofter, ljud, väder och årstidernas förlopp har en vårdande effekt på våra sinnen och bidrar till att lugna och minska stress.

Ekologisk hållbarhet – återvinning och minskande av matsvinn i daghemmens vardag  

I daghemmen fäster man särskild uppmärksamhet vid att lära sig att återvinna och minska på matsvinn. Bland annat i Hommas daghem har man noggrant planerat avfallssorteringen och pedagogerna och barnen tar hand om uppgiften tillsammans. Varje grupp har egna sorteringskärl för alla olika sorters avfall och intill kärlen finns instruktioner med bilder som visar hur avfallet skall sorteras. Barnen för regelbundet det sorterade avfallet till större avfallskärl i daghemmets korridor. Grupperna har veckovis ansvar för att tömma de större avfallskärlen i kärlen på gården enligt ett givet schema. Barnet som är i tur att ansvara för avfallstömningen bär en egen väst, supersorterare, som visar att barnet har ansvar för tömningen. Att vara ansvarig för tömningen och få vara supersorterare är viktigt för barnen. Systematisk inkludering av barnen i sopsorteringens alla delar är ett fint sätt att fostra barnen till kunniga och ansvarsfulla sorterare.

Som en del av sina miljöpedagogstudier, forskar Matilda Berg-Suomalainen på Hommas daghem och Carina Lillqvist i Sjökulla skola i möjligheterna att minska på matsvinnet i daghemmen och skolorna. I arbetet görs barnen och eleverna delaktiga på många sätt. ”Vi har funderat mycket tillsammans med barnen över mängderna mat som de kastar i komposten och på komposten ”Kompostinas” magknip då hon får för mycket mat att kompostera, berättar Berg-Suomalainen.

Programmet Grön Flagg

Alla daghem och invånarparker i Kyrkslätt har deltagit i programmet Grön Flagg sedan början av detta år.

Grön Flagg är ett internationellt program för hållbar utveckling och miljöcertifikat för pedagogiksektorn som styr mot ett hållbart levnadssätt och minskning av miljöbelastning. Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet som är världens största nätverk för hållbar utveckling i skolor och daghem. Programmet verkar i 68 länder runt om i världen.

I enlighet med principerna för verksamheten inom Grön Flagg får barnen och de unga alltid aktivt delta i planering, beslutsfattning, genomförande och bedömning vid sidan av de vuxna.  Mål för verksamheten är att barnen och de unga genom färdigheter, idéer och upplevelser blir inspirerade av att bygga en hållbar framtid och samtidigt får positiva erfarenheter av att kunna påverka gemensamma ärenden.

I Kyrkslätt deltar också många grundskolor i Grön Flagg-verksamheten och i alla skolor arbetar man på samma sätt som inom småbarnspedagogiken i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Vi berättar mera om detta i artikeln Finlands grönaste kommun.

Denna artikel är den andra delen i vår artikelserie som behandlar Kyrkslätts miljöarbete. Yle publicerade 3.9 en utredning om hur de finländska kommunerna sköter miljöärenden. Enligt utredningen i fråga är Kyrkslätt Finlands grönaste kommun.

Läs också:

Finlands grönaste kommun: Kyrkslätt har förbundit sig till ambitiösa mål för minskning av utsläpp

Barnen sorterar sopor.