Fastställande av avgifter

Avgifter för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2022 (pdf)

Klientavgifter för servicesedel fr.o.m. 1.8.2022 (pdf)

Avgiften fastställs enligt barnets vårdtid och familjens storlek och inkomster.

Familjens storlek beaktas utgående från personer med gemensamt hushåll som lever i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden och båda personernas minderåriga barn som bor i samma hushåll. Om familjen består av fler än sex personer, höjs inkomstgränsen som avgiften baserar sig på med 189 euro för varje följande minderårigt barn (personer under 18 år).

Inkomstgränser som beaktas då klientavgiften fastställs

Familjens storlek Inkomstgräns (€) Avgiftsprocent Bruttoinkomstgräns för den högsta avgiften (€)
2 2913 10,7 % 5665
3 3758 10,7 % 6510
4 4267 10.7 % 7019
5 4777 10,7 % 7529
6 5284 10,7 % 8036

Så här kan du beräkna klientavgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet: (familjens bruttoinkomster - inkomstgränsen) x avgiftsprocenten = avgiften för småbarnspedagogik (högsta avgiften är 295 euro). T.ex. en familj på fyra personer: (5000 € - 4267 €) x 0,107 = 78 €/barn

Om barnets vårdnadshavare bor på olika adresser, men barnet deltar i småbarnspedagogik endast i en kommun, bestäms avgiften på basis av den familjs inkomster hos vilken barnets bostadsort enligt befolkningsregistret är. Om barnet deltar i småbarnspedagogik i två kommuner, bestäms avgiften separat i båda kommunerna.

Om flera barn i familjen deltar i småbarnspedagogik

Om flera barn i familjen deltar i småbarnspedagogik grundar sig avgifterna för de äldre barnen på den beräknade avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet så att man för det andra barnet betalar 40 procent av avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet och för övriga barn i familjen 20 procent.

 Den lägsta barnspecifika månadsavgift som uppbärs är 28 euro.

Hur tiden inom småbarnspedagogiken påverkar avgiften

0-5-åringar %-andel av månadsavgiten för heltidsvård euro/mån
högst 20 timmar per vecka 60 % 177 €
21-34 timmar per vecka 80 % 236 €
minst 35 timmar per vecka 100 % 295 €

Avgiften för småbarnspedagogik för barn i förskoleåldern som deltar i avgiftsfri förskoleundervisning fastställs som månadsavgift för tiden 1.8.2022–2.6.2023. För sommartiden 3.6–31.7.2023 uppbärs dock avgift för småbarnspedagogik, som fastställs enligt klientavgiften för barn under förskoleåldern.

Småbarnspedagogik för barn födda 2015 och barn i förskoleåldern %-andel av månadsavgiften för heltidsvård euro/kk
avgiftsfri 20 timmar per vecka eller förskoleundervisning 4 timmar/dag - 0 €
avgiftsfri för 20 timmar och maximalt 20 timmar per vecka 60 % 177 €
avgiftsfri för 20 timmar och för över 20 timmar per vecka 80 % 236 €

Tilläggsinformation fås av 
kundservicesekreterare: 

Susanna Whitaker
tfn. 050 4143 597

Tiina Vehmanen
tfn. 040 1269 301

E-post:  
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi 

Inkomstutredningsblanketten (pdf)

Elektronisk inkomstutredningsblankett (länk)