Fastställande av avgifter

Avgifter för småbarnspedagogik fr.o.m 1.8.2020

Klientavgifter för servicesedel fr.o.m 1.8.2020

 

Fastställande av avgifter under tiden 1.8.2020 - 31.7.2021

Avgiften fastställs enligt barnets vårdtid och familjens storlek och inkomster.

Familjens storlek beaktas utgående från personer med gemensamt hushåll som lever i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden och båda personernas minderåriga barn som bor i samma hushåll. Om familjen består av fler än sex personer, höjs den inkomstgräns som avgiften baserar sig på med 144 euro för varje följande minderårigt barn (personer under 18 år).

Inkomstgränser som beaktas då klientavgiften fastställs

Familjens storlek Inkomstgräns (€) Avgiftsprocent Bruttoinkomstgräns för den högsta avgiften (€)
2 2136 10,7 % 4828
3 2756 10,7 % 5448
4 3129 10.7 % 5821
5 3502 10,7 % 6194
6 3874 10,7 % 6566

Så här kan du beräkna klientavgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet: (familjens bruttoinkomster - inkomstgränsen) x avgiftsprocenten = avgiften för småbarnspedagogik (högsta avgiften är 289 euro). T.ex. en familj på fyra personer: (4000 € - 3129 €) x 10,7 % = 93,00 €/barn

Om barnets vårdnadshavare bor på olika adresser, men barnet deltar i småbarnspedagogik endast i en kommun, bestäms avgiften på basis av den familjs inkomster hos vilken barnets bostadsort enligt befolkningsregistret är. Om barnet deltar i småbarnspedagogik i två kommuner, bestäms avgiften separat i båda kommunerna.

Om flera barn i familjen deltar i småbarnspedagogik

Om flera barn i familjen deltar i småbarnspedagogik grundar sig avgifterna för de äldre barnen på den beräknade avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet så att man för det andra barnet betalar 50 procent av avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet och för övriga barn i familjen 20 procent.

 Den lägsta barnspecifika månadsavgift som uppbärs är 27 euro.

Hur tiden inom småbarnspedagogiken påverkar avgiften

0-5-åringar %-andel av månadsavgiten för heltidsvård euro/mån
högst 20 timmar per vecka 60 % 173 €
21-35 timmar per vecka 80 % 230 €
över 35 timmar per vecka 100 % 288 €

Försöket med 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för barn födda år 2015 genomförs under tiden 1.8.2020–31.7.2021. Den dagliga verksamhetstiden är kl. 9–13. Tiden inom småbarnspedagogik för barn i skiftomsorg fastställs enligt föräldrarnas arbetsturer och barnet kan förutom dagtid vara på plats under kvällar, nätter och veckoslut. För barn i skiftomsorg räknas 20 timmar avgiftsfri tid från den veckovisa reserverade tiden inom småbarnspedagogik. För den tid som överskrider 20 timmar bestäms klientavgiften enligt det avtal som ingåtts med vårdnadshavarna.

Avgiften för småbarnspedagogik för barn i förskoleåldern som deltar i avgiftsfri förskoleundervisning fastställs som månadsavgift för tiden 1.8.2020–4.6.2021. För sommartiden 5.6–31.7.2021 uppbärs dock avgift för småbarnspedagogik, som fastställs enligt klientavgiften för barn under förskoleåldern.

Småbarnspedagogik för barn födda 2015 och barn i förskoleåldern %-andel av månadsavgiften för heltidsvård euro/kk
avgiftsfri 20 timmar per vecka eller förskoleundervisning 4 timmar/dag - 0 €
avgiftsfri för 20 timmar och maximalt 20 timmar per vecka 60 % 173 €
avgiftsfri för 20 timmar och för över 20 timmar per vecka 80 % 230 €

Tilläggsinformation fås av 
kundservicesekreterare: 

Susanna Whitaker
Tiina Vehmanen 

E-post:  
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi 

Avgifter för småbarnspedagogik fr.o.m 1.8.2020

Klientavgifter för servicesedel fr.o.m 1.8.2020

Inkomstutredningsblanketten (pdf)

Elektronisk inkomstutredningsblankett (länk)