Fastighetsreparationer under sommaren

26.07.2019 09:18

Kategori: Inneluft Utbildning Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Vård- och omsorgsväsendet

Det har gjorts reparationer som förbättrar inneluften i flera av kommunens fastigheter under sommaren.

I Kirkkoharjun koulu och Porkkalan lukio är reparationsarbetena på slutrakan. I alla byggnader har det gjorts tätnings- och reparationsarbeten i enlighet med reparationsplanen. Ventilationsapparaterna har rengjorts och reparerats och också ventilationskanalerna rengjorts samt luftflöden har ställts in. Krypgrundens ventilation har förbättrats för bättre hantering av fukten under husen. Regnvattensystemet har öppnats och täckdikena rengjorts. Reparationsarbetena har framskridit enligt tidtabell.

I Heikkilän koulu har avloppen under skolbyggnaden reparerats och krypgrunden tömts på organiskt material. För tillfället förbättras krypgrundens ventilation och arbetet fortsätter ännu efter att skolan börjat. Arbetet stör inte skolundervisningen.

I social- och hälsocentralen framskrider arbetet enligt tidtabell. Just nu pågår förnyandet av ventilationsmaskinen och putsning och tätning av ventilationskanalerna samt renoveringsarbeten av instrumentvårdslokaliteter och tre vårdrum. Ventilationsarbetena är färdiga 31.7, varefter social- och hälsocentralens verksamhet övergår till normal ordning.

I Kantvikin koulu har kökets tak och genomföringar reparerats och samtidigt har också kökets funktionalitet förbättrats. Gymnastiksalens fuktskadade vägg har reparerats och styrningen av regnvattnet på taket har åtgärdats. Ingångarnas regnskydd har renoverats.

Kyrkslätts kommuns logotyp fyren