Färdtjänster

Färdtjänster är avsedda för gravt handikappade personer som inte kan använda kollektivtrafikmedel utan oskäligt stora svårigheter.

Färdtjänsternas syfte är att främja den gravt handikappade personens jämställdhet och möjligheter för aktiv verksamhet. Med socialvårdslagen enhetliga tjänster som stöder rörligheten är primära.

Färdtjänster för gravt handikappade enligt handikappservicelagen söks hos handikappservice med en färdtjänstansökan. Sökandens servicebehov bedöms på basis av ett läkarintyg och socialt läge. Om ansökan gäller arbets- eller studieresor, ska kunden visa noggrannare utredningar om studierna/arbetet.

Tjänsten genomförs med en färdtjänstbil som är utrustad på det sätt som personens handikapp förutsätter eller med en vanlig taxi. Transporterna beställs från Lähitaksis förmedlingscentral. I förmedlingscentralen har man uppgifter om kundernas individuella specialbehov i anslutning till resande.

Av kunderna uppbärs en självriskandel som motsvarar det biljettpris som uppbärs av resenärerna i kollektivtrafikfordon.

Klientavgifter 2021

Gravt handikappade kan beviljas färdtjänst för att kunna uträtta ärenden och delta i samhällelig verksamhet och rekreation. Färdtjänsten omfattar minst 18 enkelresor i månaden, antingen inom Kyrkslätts kommun eller till de närliggande kommunerna. De närliggande kommunerna är Esbo, Vichtis och Sjundeå. Om kunden av motiverad orsak har behov av regelbundna resor till närbelägna kommuner, bör det separat överenskommas och beslutas om dessa. Gravt handikappade kan också beviljas färdtjänst för arbets- och studieresor. Resor som beviljats med stöd av handikappservicelagen kan inte användas för resor som Folkpensionsanstalten ersätter.


Om kunden på grund av handikapp eller sjukdom behöver hjälp för att komma från hem till färdtjänstbilen eller taxin samt från bilen till objektet och tillbaka, kan han eller hon få hjälp av chauffören. I beslutet om färdtjänst inkluderas då chaufförens hjälp. Med chaufförens hjälp menas hjälp med att röra sig till exempel i byggnadens hiss, trapphus eller korridorer.

Medborgare, Handikappade
Trafik
personer med funktionsnedsättning / utvecklingsstörda, personer med funktionsnedsättning / personer med utvecklingsstörning