Färdtjänst enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen - ge dina uppgifter

07.08.2019 10:45

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Färdtjänsten för seniorer och personer med funktionsnedsättning i Kyrkslätt och de andra västnyländska kommunerna förnyas i faser. Arbetet bereds inom projektet Transporter 2019. Målsättningen är att skapa gemensamma kriterier och verksamhetsmodeller för kommunerna för transporter enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen.

Inom projektet Transporter 2019 utvecklar Kyrkslätt färdtjänsterna tillsammans med de andra västnyländska kommunerna (Esbo, Lojo, Vichtis, Högfors, Raseborg, Grankulla, Hangö, Sjundeå och Ingå).

I fortsättningen kommer Esbo stad att ordna tjänster för hela västra Nyland. Varje kommun beslutar och avgränsar själv sitt transportområde, det vill säga det område inom vilket kommuninvånaren kan använda tjänsten. Målet är att utveckla en modern och kundorienterad verksamhetsmodell för skjutsarna som drar nytta av ny teknik och nya sätt att ordna färdtjänsten. I utvecklingsarbetet deltar anställda, kunder och äldre- och handikappråd.

Färdcentralen Västra Nyland inleder sin verksamhet stegvis i slutet av år 2019. Då färdcentralens verksamhet inleds kommer kunduppgifter att föras in i systemet.

Om du är bosatt i Kyrkslätts kommun och din kommun har beviljat dig färdtjänster enligt socialvårdslagen och handikappservicelagen kan du om du vill meddela dina uppgifter under tiden 2.7-30.9. genom att svara på denna enkät.

För de resterande kundernas del för Kyrkslätts kommun in kundernas basuppgifter i systemet och mera detaljerade uppgifter förs vid behov in senare tillsammans med kunderna.

Pyörätuoli